Nový celoeurópsky dôchodkový fond na podporu mobility výskumných pracovníkov

03. 12. 2015

logo EKMobilita výskumných pracovníkov je hnacia sila excelentnosti výskumu. Napriek tomu výskumní pracovníci v súčasnosti čelia mnohým problémom, keď si chcú zachovať doplnkové dôchodkové dávky pri sťahovaní do inej krajiny. V snahe vyriešiť tento problém uskutočnila Európska komisia v roku 2010 štúdiu uskutočniteľnosti o celoeurópskom dôchodkovom mechanizme pre výskumných pracovníkov. V nadväznosti na štúdiu vyzýva Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie zainteresovaných zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov, aby pripravili pôdu pre zriadenie fondu RESAVER čiže „nástroja dôchodkového sporenia pre európske výskumné inštitúcie“.

Mobilitu výskumných pracovníkov v Európe posilnilo konzorcium, ktorého cieľom je vytvoriť nový celoeurópsky dôchodkový mechanizmus. Po svojom zavedení bude iniciatíva zvaná RESAVER znamenať voľný pohyb pre výskumných pracovníkov, ktorí sa nebudú musieť obávať o zachovanie svojich doplnkových dôchodkových dávok.

Konzorcium má v pláne spustiť dôchodkový mechanizmus v roku 2015. Umožní výskumným pracovníkom zostať v tom istom dôchodkovom fonde aj pri zmene zamestnania či sťahovaní do inej krajiny. Európska komisia pokryje počiatočné zriaďovacie náklady prostredníctvom štvorročnej rámcovej zmluvy, ktorá sa uzatvorí koncom roka 2014.

Konzorcium bude pracovať ako medzinárodné neziskové združenie registrované v Belgicku. Jeho zakladajúcimi členmi sú: Stredoeurópska univerzita v Budapešti; Konzorcium pre stredoeurópsku výskumnú infraštruktúru (CERIC-ERIC); Elettra - Sincrotrone Trieste S. C. p. A; Fondazione Edmund Mach; Istituto Italiano di Tecnologia; Technická univerzita vo Viedni a Asociácia univerzít v Holandsku (VSNU).

Európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Snažili sme sa podporiť voľný pohyb znalostí v Európe. S týmto zámerom sme budovali náš výskumný a inovačný program Horizont 2020, na ktorý bolo vyčlenených 80 mld. EUR. Dôchodky predstavujú vážnu prekážku voľného pohybu, avšak dnes sa táto prekážka začína rúcať. Vyzývam výskumné organizácie v celej Európe, aby sa zapojili do konzorcia.“

Účasťou na fonde RESAVER budú môcť zamestnávatelia sponzorovať jediný dôchodkový mechanizmus. Pôjde o nesmierne pružný dôchodkový sporiaci produkt zodpovedajúci špecifickým potrebám výskumnej obce, ktorý dokáže zabezpečiť:

  • cezhraničné združovanie dôchodkových plánov,
  • kontinuitu v akumulácii dôchodkových dávok, keď sa odborníci počas svojej kariéry presúvajú do inej organizácie či inej krajiny,
  • zníženie režijných nákladov (a teda zlepšenie členských úžitkov) prostredníctvom úspor z rozsahu,
  • spoločné znášanie rizika na celoeurópskej úrovni.

Fond pomôže priblížiť sa k Európskemu výskumnému priestoru (EVP), skutočnému „jednotnému trhu pre výskum“. Druhá správa o pokroku EVP uverejnená 16. septembra 2014 (IP/14/1003) potvrdila, že mobilita výskumných pracovníkov je reálnym prínosom. Napríklad výsledky výskumných pracovníkov, ktorí sa presúvali do iných krajín, sú takmer o 20 % lepšie ako výsledky tých, ktorí tak neurobili. Presúvajúci sa bádatelia generujú viac znalostí, čo zase znamená väčší prínos pre hospodárstvo.

Zdroj:

Tlačová správa EK

Uverejnila MI

Tlač