Žilinská univerzita otvorila unikátne pracoviská

08. 12. 2015

Žilinská univerzita otvorila unikátne pracoviská. Špičkový aplikovaný výskum má pomôcť zlepšiť kvalitu života aj konkurencieschopnosť regiónu.
Tlačová správa 7. 12. 2015

otvorenieOblasť výskumu a vývoja na Slovensku sa opäť posunula o krok vpred. Žilinská univerzita v Žiline dnes otvorila dve špeciálne pracoviská – Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum, ktoré svojim špičkovým výskumom podporia rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.  Oba projekty boli vybudované s finančnou podporou štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu výskum a vývoj.

Spoločným menovateľom Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré za účasti významných predstaviteľov akademického, politického a verejného života slávnostne otvorili v pondelok 7. decembra 2015,  je transfer poznania z akademického prostredia do reálneho života. Aplikovaný výskum bude zameraný na inteligentné riešenia v doprave, stavebníctve, priemysle aj energetike.

„Otvorenie Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline je zavŕšením úsilia veľkého množstva ľudí pôsobiacich v tradičných oblastiach výskumu na Žilinskej univerzite.  Vytvorené špičkové pracovisko aplikovaného výskumu zásadným spôsobom zvýšilo konkurencieschopnosť našej univerzity v medzinárodnom vedeckom priestore,“ povedal riaditeľ Univerzitného vedeckého parku ŽU v Žiline doc. Ing. Michal Zábovský PhD.

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline (UVP) je unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Orientuje sa na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, pričom využíva a integruje znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe. Jeho cieľom je vytvorenie funkčného systému prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe s dlhodobou udržateľnosťou, a tým zlepšiť kvalitu života pomocou technologických inovácií a špičkovým výskumom podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.

Nosné témy projektu UVP sú zamerané na štyri divízie. Divízia pre inteligentné dopravné systémy (IDS) sa venuje výskumu v oblasti dopravy a prepravy, pričom pokrýva všetky oblasti riešenia komplexných úloh od zberu dát, cez ich analýzu, vyhodnocovanie, simuláciu a následné nasadanie v oblastiach riadenia a optimalizácie dopravy. Špeciálna pozornosť je venovaná riešeniu krízových javov v doprave a konceptu smart cities. Divízia inteligentných materiálov a technológií je veľmi úzko prepojená s divíziou IDS a venuje sa špeciálnym témam z oblasti elektromobility, nadväzuje však aj na témy sledovania vitálnych parametrov s potenciálom využitia v špecifických témach, akými je aj doprava. Inteligentné výrobné systémy sa venujú vývoju inteligentných produktov s využitím špičkových postupov 2D a 3D modelovania. Primárnym cieľom je optimalizácia a zvyšovanie efektívnosti výrobných procesov s ohľadom na všetky faktory výroby, vrátane ergonómie. Samostatná pozornosť je venovaná výskumu a aplikáciám v oblasti bioniky. V rámci divízie informačno-komunikačných systémov boli vytvorené špičkové pracoviská v oblasti fotoniky a optických sietí. Zásadná investícia však integrovala podporu pre ďalšie výskumné oblasti v podobe superpočítača špecificky  vytvoreného pre spracovanie a ukladanie rozsiahlych množín dát (data intensive high performance computer).

Celková rozloha UVP je takmer 5 300 m2, podlahová plocha cca 3 550 m2. Projekt vytvoril 15 špičkových laboratórií zameraných primárne na oblasti inteligentnej dopravy a inteligentnej výroby. V rámci organizačnej štruktúry pribudlo 120 nových pracovných miest pre výskumných a odborných zamestnancov. Celkové výdavky projektu boli 44 161 344,21 eur.

Výskumné centrum bude v spolupráci s partnerom projektu Výskumným ústavom dopravným, a. s., pôsobiť ako regionálne centrum aplikovaného výskumu. Vo výskume sa zameriava na oblasti, v ktorých je Žilinská univerzita v Žiline dlhodobo úspešne etablovaná  dopravu, s dôrazom na riadenie, prevádzku, nové materiály, stavby a strojárstvo, inteligentné systémy, ale aj na obnoviteľné zdroje energií. Aktivity centra sa teda orientujú na tri hlavné segmenty - dopravnú infraštruktúru, progresívne materiály, inteligentné budovy a obnoviteľné zdroje. Prostredníctvom nich plánuje centrum oslovovať  zástupcov priemyslu na Slovensku ako aj malé a stredné podniky v rôznych oblastiach pôsobenia. Vzhľadom na implementáciu inovatívnych riešení do podnikateľského prostredia očakáva sa  regionálny vplyv Výskumného centra na ekonomický rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu. Počas krátkeho obdobia existencie Výskumného centra (vzniklo v roku 2013) sa podarilo uskutočniť viacero významných aktivít  okrem organizovania konferencie RESEARCH FORUM a súťaže RESEARCH STAR aj vytvorenie prototypov chránených úžitkovým vzorov. Pracovníci Výskumného centra Ing. Michal Gottwald a Ing. René Krivošík zvíťazili vo finále súťaže Startup Awards 2014 v kategórii Veda.  Všetky aktivity v oblasti výskumu sú realizované s ohľadom na potreby ľudí a praxe.prestrihnutá páska pri otvorení Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra

Našim cieľom je prinášať inovácie do priemyselného aj bežného života. Chceme realizovať „výskum pre ľudí,“ uviedol doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD., riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline.

Doteraz sa na riešení projektu Výskumného centra podieľalo približne 100 výskumných, odborných a administratívnych pracovníkov, pričom bolo vytvorených takmer 70 nových pracovných miest. Novopostavená inteligentná budova centra má zamestnancom poskytovať špičkový priestor pre realizáciu vedy a výskumu. Na úžitkovej ploche viac ako 1 500 m2  budú mať k dispozícii nielen 14 špecializovaných pracovísk a laboratórií, ale aj približne 100 nových prístrojov a zariadení potrebných pre ich prácu. Celkové náklady na projekt Výskumného centra dosiahli sumu 25,8 miliónov eur.

„Obidva projekty reflektujú požiadavku vzájomného prepojenia vzdelávania, výskumu a inovácií a zároveň prepojenia rôznych subjektov a organizácií v oblasti vedeckovýskumnej a vývojovej,  inovácií a ich využitiu v praxi. Realizované boli v partnerstve s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Toto partnerstvo bolo prirodzené, nakoľko Žilinská univerzita v Žiline má ako jednu z prioritných tém dopravu -  inteligentné dopravné systémy, vrátane riešenia otázok bezpečnosti a materiálového výskumu“ dodala rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Dr. h. c.  prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD

Ambíciou obidvoch pracovísk je pomocou technologických inovácií zlepšiť kvalitu života a špičkovým výskumom podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť nielen regiónu, ale aj celého Slovenska.

 

Kontakt pre médiá:

Univerzitný vedecký park

Mgr. Samia A. Zaoucheová
E-mail: media@uvp.uniza.sk
Tel.: +421 41 513 9404 | mobil: +421 (0) 908 246 677

 Výskumné centrum

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
E-mail: slavka.pitonakova@fhv.uniza.sk
Tel.: +421 41 513 6343 | mobil: +421 (0) 903 268 005

Žilinská univerzita v Žiline

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
Ing. Katarína Géčová
E-mail: gecova@uniza.sk
Tel.: +421 41 513 5134 | mobil: +421 (0) 908 928 432

 

Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva takmer 9 000 študentov spolu v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium doteraz viac ako 75 000 absolventov, z toho 2 000 zahraničných. Na univerzite pôsobí viac ako 1 500 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako šesťdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznými výskumnými a medzinárodnými aktivitami. 

Zdroj:

Žilinská univerzita v Žiline

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač