Ako prispeje výskum a inovácia k aktuálnemu programu energetickej únie?

26. 02. 2015

logo Európskej komisieEurópsky energetický systém čelí čoraz naliehavejšej potrebe zaistiť všetkým občanom bezpečnú, udržateľnú, cenovo dostupnú a konkurencieschopnú energiu. Prílišná závislosť od obmedzeného počtu zdrojov dodávok (najmä zemného plynu) vystavuje krajiny riziku v prípade prerušenia dodávok. Musíme znížiť svoju závislosť od fosílnych palív a obmedziť emisie skleníkových plynov. Domácnosti i podniky majú čoraz väčší záujem na cenovej dostupnosti energií a konkurencieschopných cenách.

Pokroku bránia pretrvávajúce prekážky skutočnej trhovej integrácie, nekoordinované vnútroštátne politiky a absencia jednotného postoja vo vzťahu k tretím krajinám. Účinnou reakciou na tieto výzvy je koherentnejší súbor opatrení v oblastiach politiky a na úrovni EÚ i členských štátov. Energetická únia nadväzuje na významné pokroky, ako je dohoda o rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a dohoda o európskej stratégii energetickej bezpečnosti z roku 2014, no na to, aby sme účinne čelili nadchádzajúcim výzvam, sú potrebné nové a posilnené opatrenia.

Energetický výskum a inovácia je jedným z nosných prvkov vznikajúcej energetickej únie. Pri čoraz intenzívnejšej koordinácii Európskou úniou i členskými štátmi prinášajú najnovšie objavy na poli energetického výskumu nové príležitosti pre bezpečnejší, udržateľnejší a konkurencieschopnejší energetický systém budúcnosti.

Vzhľadom na svoj prierezový charakter prispeje výskum a inovácia ku všetkým rozmerom energetickej únie a Európe pomôže dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti klímy a energetiky.

Zásadným prínosom k cieľom energetickej únie bude implementácia iniciatívy Horizont 2020 – rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu v hodnote takmer 80 miliárd EUR. Táto podpora bude významným katalyzátorom a finančnou pákou pri vývoji bezpečných, čistých a efektívnych energetických technológií budúcnosti. Téma energie – jedna z kľúčových spoločenských výziev, ktorým sa program venuje, má veľký záber a dosah, keďže pomôže zlepšiť životy ľudí, chrániť životné prostredie a zvýšiť udržateľnosť i konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

 

Ako k stratégii energetickej únie prispeje európska politika súdržnosti?

Politika súdržnosti zohrá veľkú úlohu pri samotnej realizácii energetickej únie v praxi – v projektoch, ktoré prinesú občanom hmatateľný úžitok v súvislosti s energiami. S nezanedbateľným financovaním vyčleneným na investície do prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo (zhruba 38 miliárd EUR na roky 2014 – 2020) pomôže politika súdržnosti členským štátom, regiónom, mestám a samosprávam uskutočniť prepotrebné investície do energetickej hospodárnosti budov, obnoviteľných zdrojov energie, inteligentných sietí či udržateľnej mestskej dopravy. V súlade s niektorými z kľúčových cieľov energetickej únie teda naše investície pomôžu znížiť dovoz drahej energie, diverzifikovať zdroje energie, bojovať proti energetickej chudobe, znížiť emisie, vytvoriť pracovné miesta a podporiť malé a stredné podniky.

Komisia aktuálne pracuje na ďalšej podpore pre členské štáty v podobe technickej pomoci – najmä s finančnými nástrojmi, ktoré tiež budú kľúčové pri riešení výziev v oblasti energetickej efektívnosti.

Viac na túto tému

Európska komisia - Informačný prehľad

Prehľad o energetickej únii

Brusel, 25 február 2015

Spracovala: MI

 

 

Kľúčové slová:
inovácie

Tlač