Archeologický ústav SAV

12. 02. 2015

(10.02.2015; Televízna stanica TA 3; Euroskop; 16.30; por. 1/1; Simona Frantová)

Simona Frantová, moderátorka:  „Archeologický ústav SAV patrí k renomovaným výskumným inštitúciám na Slovensku. Vznikol takmer pred 80 rokmi ako malá inštitúcia s tromi zamestnancami sídliaca v prenajatých priestoroch. Dnes je z nej významná vedecká ustanovizeň, ktorá realizuje výskum najstarších dejín ľudstva nielen na Slovensku, ale aj vo svete. No a k tomu jej veľmi účinne napomáhajú finančné zdroje z Európskej únie. Ako konkrétne sa v slovenskej archeológii využívajú eurofondy, nám dnes povie riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre pán Matej Ruttkay. Dobrý deň."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV:  „Dobrý deň."

Simona Frantová:  „A dovolím si privíta aj pána Mariána Kostolányiho z Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie. Pekný deň aj vám."

Marián Kostolányi, Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ:  „Dobrý deň."

Simona Frantová:  „Slovenskú akadémiu vied sme už v našej relácii mali, a preto môžeme potvrdiť, že významne participovala svojimi projektmi pri čerpaní eurofondov. Pán Kostolányi, zrekapitulujme si teda, koľko projektov zrealizovala, v akej hodnote a prípadne na čo boli zamerané?"

Marián Kostolányi:  „Slovenská akadémia vied implementovala a implementuje v rámci operačného programu Výskum a vývoj z finančnej podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja celkovo 73 projektov, ktoré boli zamerané jednak na tvorbu centier excelentnosti, na transfer poznatkov a technológie získané výskumom a vývojom do praxe. A nemalé finančné zdroje išli aj na budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja. Celkovo sa v rámci týchto 73 projektov zúčastnilo 30 ústavov a pracovísk Slovenskej akadémie vied."

Simona Frantová:  „O Slovenskej akadémii vied sme si teda povedali, poďme konkrétne na Archeologickú ústav."

Marián Kostolányi:  „Tak Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied bol úspešný s projektom Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska v rámci výzvy zameranej na podporu koncentrácie najlepších vedecko‑vzdelávacích kolektívov do monotematických centier a s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v tomto vednom odbore. V rámci tohto projektu bol cez ASFEU tento projekt podporený sumou viac ako 3,8 milióna eur. Druhým úspešným projektom bolo dobudovanie špičkového pracoviska pre výskum a vývoj v oblasti ochrany a záchrany kultúrneho dedičstva Slovenska. A v rámci tohto projektu, bola to obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia. Suma na tento projekt bola cez 2,8 milióna eur a spoločne Archeologický ústav v rámci výziev v tomto programovom období od 2007 do 2013 získalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj viac ako 6,7 milióna eur."

Simona Frantová:  „Tak toto boli projekty v číslach. Pán riaditeľ, mohli by ste nám teraz pár slovami popísať alebo vysvetliť činnosť vášho ústavu, čím sa už od toho roku 1939 zaoberáte?"

Matej Ruttkay:  „Áno, Archeologický ústav, ako ste povedali, patrí k najstarším pracoviskám Slovenskej akadémie vied, ale patrí aj k najväčším. Jeho špecifikum je to, že sa zaoberá výskumom najstarších dejín ľudskej civilizácie od počiatkov človečenstva a v podstate dnes už aj do novoveku, lebo aj druhá svetová vojna je tiež predmetom záujmu nášho výskumu. Ústav je taká zvláštna organizácia v rámci spoločensko‑vedných a humanitných pracovísk na Slovensku, lebo nie sú v nej zamestnaní len archeológovia, ale je to interdisciplinárne pracovisko tým, že priamo na našom ústave pracujú špecialisti z rôznych odborov: geofyzika, geológia, zoológia, antropológia, numizmatika, muzeológia a tak ďalej. Takže my už ako sami nie sme len to pracovisko, ktoré potrebuje ceruzku a papier na svoju činnosť, ale naozaj potrebuje moderné prístrojové vybavenie laboratória a čo je dôležité, my spravujeme najväčší fond archeologických nálezov na Slovensku. A tak isto zo zákona o ochrane pamiatkového fondu sme správcami centrálnej evidencie archeologických nálezísk na Slovensku, čo si zase vyžaduje množstvo kapacít, ale aj množstvo techniky."

Simona Frantová:  „Pán Kostolányi už načrtol projekt, ktorý ste realizovali. Ja len zopakujem, že sa týkal výskumu najstarších dejín Podunajska. Priniesol nejaké nové poznatky, alebo len potvrdil to, čo ste očakávali?"

Matej Ruttkay:  „No my sme očakávali, že prinesie nové poznatky a teda to sa aj stalo. A stáva sa aj naďalej. Takže ten výskum má niekoľko vývojových etáp. Tá prvá veľmi významná časť je , že urobil naozaj to dobré prostredie na realizáciu výskumu, takže z toho množstva miliónov nálezov a miliónov listov dokumentácie, ktoré boli doteraz v papierovej listinnej forme, sa zrazu akoby tie veci dali do poriadku a veľká časť z nich je dnes už k dispozícii cez internetové média alebo cez web, cez informačný systém, ktorý máme, a tým pádom vzniklo také podhubie pre realizáciu samotného výskumu nielen našimi bádateľmi, ale bádateľmi z iných inštitúcií a z celého sveta. Tie konkrétne výsledky sú, naozaj je ich veľké množstvo. Jeden z takých možno najrezonujúcejších poviem, je to nové dátovanie veľkomoravských hradísk na Slovensku, ktoré máme. Takže to je taká aktuálna téma, v ktorej sa vlastne ukázalo, že mnohé tie hradiská, o ktorých sme si mysleli, že sú z prelomu 8. a 9. storočia, sú nakoniec až zo záveru doby veľkomoravskej, čo zase historicky mení situáciu celého stavu, nielen na území Slovenska, ale v celej strednej Európe. Ďalší okruh výsledkov, ktoré máme, je to, že sa venujeme špeciálnym regiónom. Poviem to tak skrátene, je to Požitavie, Pohronie, Poiplie, Spiš a Zemplín, kde robíme podrobný archeologický prieskum. Je to akýsi pilotný projekt do budúcnosti, aby sme získali čo najväčšie poznatky o náleziskách a naozaj za tých štyri, päť rokov tohto výskumu enormne stúpol počet nálezísk a úplne sa zmenil obraz vývoja krajiny, spoločenstva ako sme mali predtým. Takže tých päť rokov je úplne zlomových a je to úplne iný pohľad, ako bol predtým."

Simona Frantová:  „Na kvalitný výskum je určite okrem teda špičkového tímu odborníkov potrebné aj kvalitné a moderné prístrojové vybavenie. Pomohli vám eurofondy aj v tejto oblasti?"

Matej Ruttkay:  „No veľmi nám pomohli, musím povedať, lebo Archeologický ústav prešiel niekoľko takých etáp. Jeden velikánsky boom bol v 50. a 60. Rokoch, kedy sa stal vlastne jedným z najvýznamnejších pracovísk európskych. Našťastie túto pozíciu si dodnes drží. Ale treba povedať, že posledných dvadsať rokov naozaj smerovalo k tomu, že sa vlastne neinvestovalo do infraštruktúry, ani do budov a prístrojov a na druhej strane vidíme ten obrovský boom rozvoja prístrojovej techniky, moderných metód a tak ďalej. Tak naozaj už pomalinky sme sa dostávali z tej špičky trošku ďalej a práve vďaka štrukturálnym fondom sme tento vývoj zásadne zmenili a môžem povedať, že naozaj z toho pracoviska sa stalo a stáva jedno z najmodernejších, najvyspelejších pracovísk nielen na Slovensku, ale určite v Európe a určite aj v tom celosvetovom meradle. Lebo mnohé veci, ktoré robíme, sú doslova priekopnícke a naozaj je žiadosť po našich výsledkoch nielen doma, ale aj v zahraničí. Ukazuje to citovanosť našich štúdií a publikácií, ktoré vznikli práve aj vďaka tomuto projektu."

Simona Frantová:  „Vy ste si dnes so sebou priniesli aj artefakty, nejaké pomôcky na ukážku. Skúste nám ich opísať, aby sme vedeli, o čo ide?"

Matej Ruttkay:  „Ja som len pár vecí na ukážku priniesol. Jeden zo segmentov našej činnosti, ktorý je ale tiež strašne dôležitý, lebo práve 3D dokumentácia archeologických či už nálezísk v teréne alebo jednotlivých nálezov, umožňuje to, že zrazu z tých hlbín depozitára alebo trezora, lebo mnohé veci sa naozaj nemôžu ani z hľadiska zabezpečenia klímy a podobne, sa nemôžu nejako prezentovať na výstavách alebo veľmi komplikovane. A my zrazu tieto predmety zoskenujeme a môžu ísť či už v tej digitálnej podobe do sveta, môžu ísť k bádateľom. Napríklad tam v strede vidíme časť lebky neandertálca zo Šale, tá môže ísť v tej digitálnej pozícii aj do Ameriky. Ale tak isto ju vieme vytlačiť, ako vidíme toto pred nami. Nie je to originál, ale je to z 3D tlačiarne výrobok, s ktorým sa môže potom aj študent zoznámiť, môže ho zobrať do ruky, môže antropológ vidieť všetky detaily tej stavby kostí a môže z toho samozrejme rekonštruovať povedzme zdravotný stav toho človeka. Tak isto tie ostatné nálezy. Sú to mnohé predmety, ktoré za chvíľku budú už sprístupnené cez internetový portál širokej verejnosti, ktorá sa bude môcť, či už tá odborná alebo tá laická časť dozvedieť o nálezoch alebo náleziskách z celého nášho územia."

Simona Frantová:  „V Euroskope sme už niekoľkokrát spomenuli aj operačný program, ktorý sa bude volať Výskum a inovácie. Vidíte aj tu priestor pre vašu inštitúciu? Rozmýšľate už nad nejakými novými projektmi?"

Matej Ruttkay:  „No my určite rozmýšľame o nových projektoch, lebo práve naše pracovisko je jedno z tých, ktoré má strašne veľa aj medzinárodných projektov a európske štrukturálne fondy nám veľmi pomáhajú. My sa snažíme alebo sa budeme snažiť aj do terajšej výzvy, ktorá ešte je vypísaná, prihlásiť, ale tak isto už máme rozpracované spolupráce s viacerými inými inštitúciami, s ktorými by sme radi išli do budúceho programového obdobia s projektmi, ktoré sa budú venovať práve vývoju kultúrnej krajiny, vývoju vzťahu človeka a krajiny v našom priestore. Lebo práve to, čo často počujeme aj v novinách, aj v médiách, aké bolo počasie pred tisíc rokmi, pred dvetisíc rokmi, práve tieto informácie často získavame práve z archeologických nálezov."

Simona Frantová:  „Viem, že váš ústav pôsobí ako súčasť väčších nadnárodných tímov v Maďarsku, Rakúsku alebo v Českej republike, preto mi nedá nespýtať sa, či plánujete využiť tie eurofondy aj v tejto oblasti medzinárodnej spolupráce?"

Matej Ruttkay:  „No my už ich aj využívame, dá sa povedať každodenne a dokonca skôr máme problém, lebo problém máme v tom, že už domáci bádatelia sa dožadujú, aby sme v rámci povedzme tých prospešných metód išli robiť merania na rôznych lokalitách, to znamená, akési vyhľadávanie nálezísk pod zemou, kde sme naozaj veľmi dobrí a máme výbornú techniku, takže ťažko stíhame Slovensko. Ale napriek tomu sa venujeme aj spolupráci, napríklad tie veľkomoravské hradiská vyhľadávame a premeriavame aj na Morave. Tak isto ideme s jedným projektom do Francúzska. Máme spoluprácu, ideme ďalej s Kuvajtom, kde robíme veľký výskum práve k stredovekej osade starokresťanskej. Takže tých plánov máme veľa a našťastie máme aj celý rad pracovníkov či už našich priamo na ústave alebo spolupracovníkov, ktorí sú ochotní pre archeológiu doslova položiť život, a preto máme aj celý rad pekných výsledkov."

Simona Frantová:  „Ja sa ešte vrátim k tomu projektu, o ktorom sme sa rozprávali. Zaujíma ma, aký z neho bude mať prospech verejnosť?"

Matej Ruttkay:  „Verejnosť bude mať prospech v niekoľkých rovinách. Tá podľa mňa najdôležitejšia je to, že bude k dispozícii portál, v ktorom si každý z každej obce na Slovensku bude môcť takpovediac kliknúť a bude môcť zistiť, aké náleziská, aké náleziská z akého obdobia vo svojej obci má. To je také veľmi praktické. Druhá vec je to, že naozaj sa ľudia dozvedia, že máme tie nové výsledky ohľadom datovania, ohľadom jednotlivých regiónov, ktoré úplne menia náš doterajší pohľad a my teraz v rámci týchto projektov vydáme aj šesť monografií o tých spomínaných regiónoch, ktoré budú distribuované aj širokej verejnosti, kde sa bude môcť dočítať o svojej dávnej minulosti. Lebo naozaj tu treba zdôrazniť to, že tú našu minulosť nám nikto lepšie nepreskúma ako my, aj keď máme dobrú zahraničnú spoluprácu. Máme dennodenne zahraničných bádateľov u nás, tak tá vodcovská pozícia musí byť v slovenských inštitúciách."

Simona Frantová:  „Nech sa páči."

Marián Kostolányi:  „Ja teda verím, že sa nájdete aj v budúcom programovom období, lebo to programové obdobie je zameranú skôr na tú technickú a prírodovednú ekológiu a medicínu. Takže verím, že v rámci tej ekológie sa nájdete aj vy ako Archeologický ústav."

Matej Ruttkay:  „Ja som presvedčený, že áno."

Simona Frantová:  „Páni, tak naša diskusia je na konci. Ja vám ďakujem za veľmi zaujímavé a pútavé informácie. Dovidenia."

Matej Ruttkay:  „Dovidenia."

Marián Kostolányi:  „Dovidenia."

Simona Frantová:  „Veríme, že aj vás archeológia zaujala a stretneme sa v tomto čase aj o týždeň. Mojím hosťom bude zástupca Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity a porozpráva nám o ďalších úspešných projektoch. Teším sa na vás, dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(AO)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, Slovenská akadémia vied

Tlač