Nadácia baní pomáha v regióne už jedenásty rok

13. 02. 2015

BRATISLAVA 12. februára - V roku 2014 Hornonitrianske bane Prievidza rozdelili 36 697 eur prostredníctvom Nadácie Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu medzi 63 žiadateľov.

Na podporu zdravia venovala nadácia 8 400 eur. Najvýznamnejší objem financií bol určený tým najslabším a najzraniteľnejším. Zdravotne ťažko postihnutým deťom uhradila časť liečebných nákladov a prispela na zakúpenie nevyhnutných kompenzačných pomôcok. Finančným príspevkom pomáhala aj bývalým zamestnancom a dôchodcom z regiónu, ktorým nepriaznivý zdravotný stav značne skomplikoval životnú situáciu.

Na zvyšovanie kvality vzdelávania a zdokonaľovanie schopností talentovanej mládeže venovala 1200 eur. Podporila účasť nadaných žiakov na celosvetovej vzdelávacej súťaži „Formula 1 na stredných školách“. Spolufinancovala organizovanie „Baníckej omše“, kultúrneho a umeleckého projektu Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi. Tradične prispela na letné tábory pre deti zo sociálne slabších a neúplných rodín.

Účelom Nadácie Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu je aj rozvíjanie duchovných hodnôt a zachovanie kultúrneho dedičstva. Na splnenie tohto zámeru poskytla 18 597 eur. Vďaka finančnej podpore boli vydané viaceré hodnotné publikácie - druhý diel knihy „Zdar Boh, baníci!“, „Prievidza na starých pohľadniciach“, reprezentatívna publikácia o obci Demänovská Dolina, zbierka povestí z regiónu „O zázračnom jednorožcovi“, ako aj publikácia „Košovské ľudové piesne“. Finančne podporila organizovanie viacerých významných kultúrnych podujatí. Škálu úspešných akcií uzatvorila podpora benefičného kultúrneho a náučného podujatia pod názvom „Na krídlach anjelov“ pre 450 mentálne a zdravotne postihnutých detí z 24 ústavov a zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím zo západného a stredného Slovenska.

K tradične podporovaným oblastiam patrí šport. Nadácia naň v roku 2014 vyčlenila 8 500 eur. Prvoradou úlohou je podpora a rozvíjanie talentu detí a mládeže. Nadácia prispieva aj na nákup športového, technického vybavenia a na úhradu časti nákladov súvisiacich s činnosťou športových klubov a dobrovoľných hasičských zborov v regióne.

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu intenzívne pôsobí v regióne už od roku 2004. Jej finančnou základňou sú dobrovoľné príspevky od sponzorov a príspevok 2% zo zaplatených daní od fyzických a právnických osôb.

Zdroj: PR servis, 12. 2. 2015

(AO)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Tlač