Odišiel Ing. Atilla Ziegelhöffer, DrSc.

25. 02. 2015

Ing. Atilla Ziegelhöffer, DrSc. Ústav pre výskum srdca SAV s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 21. 02. 2015 nás navždy opustil náš dlhoročný spolupracovník a priateľ Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc., vo veku 80 rokov.

Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc., sa narodil 12.novembra 1934 v Budapešti. Po skončení vysokoškolského štúdia na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT nastúpil do Slovnaftu. V roku 1959 nastúpil na Ústav experimentálnej chirurgie SAV, terajší Ústav pre výskum srdca SAV, kde sa ako spoluzakladateľ biochemického laboratória, neskôr oddelenia, veľkou mierou pričinil o dobré vedecké meno tohto oddelenia doma a v zahraničí. Svojou prácou a výsledkami sa zaradil ku kľúčovým pracovníkom ústavu.

Ing. A. Ziegelhöffer, DrSc., bol spoluzakladateľom a členom Komisie experimentálnej kardiológie pri Slovenskej a Českej fyziologickej spoločnosti, kde bol niekoľko rokov i členom výboru. Od roku 1988 do roku 2006 zastával funkciu zástupcu riaditeľa ústavu a do roku 2005 i funkciu vedúceho Oddelenia biochémie. V rokoch 1992 – 2007 bol členom Rady vedcov SAV, neskôr Snemu SAV, kde bol v rokoch 1996 – 1998 predsedom výboru. V rokoch 1993 – 2002 bol Ing. A. Ziegelhöffer, DrSc., členom výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu a od roku 1992 do roku 2005 zastával funkciu predsedu Slovenského komitétu pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Dlhé roky bol tiež podpredsedom občianskeho združenia SAVOL. Ing. A. Ziegelhöffer, DrSc., bol popri volenom členstve v International Academy of Cardiovascular Sciences, Učenej spoločnosti prof. J. V. Koštíře a International Society for Heart Research i členom viacerých zahraničných spoločností. Bol taktiež členom redakčných rád viacerých odborných časopisov – General Physiology and Biophysics, Molecular and Cellular Biochemistry, Experimental and Clinical Cardiology, Basic Research in Cardiology a iné.

Za roky intenzívnej vedeckovýskumnej činnosti dosiahol Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc., rad pozoruhodných výsledkov, ktoré našli odozvu doma a v zahraničí:

-  Vypracovanie metód na prechovávanie srdca pre transplantačné účely
-  Vylepšenie niektorých metód na ochranu srdca pred ischémiou pri umelom   zastavení činnosti srdca pri kardiochirurgických zákrokoch
- Podávanie exogénneho ATP, ktoré sa stalo v tom čase vedeckým hitom a bol   jedným z hlavných organizátorov niekoľkých medzinárodných sympózii na túto   tému.
- Významnou mierou prispel tiež k objasňovaniu regulácií a mechanizmov membránového transportu a bunkovej signalizácie v myokarde;Molekulárnych mechanizmov adaptačných procesov v myokarde, ako aj ich účasti na endogénnej ochrane myokardu.

Jeho výber riešených výskumných tém nebol náhodný, vychádzal vždy z aktuálnych vedeckých trendov a významným faktorom bola jeho schopnosť presne a včas postrehnúť a formulovať otvorené otázky.

 Viac informácií nájdete v aktualitách SAV


Zdroj a fotozdroj:

Slovenská akadémia vied

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač