Opustil nás predseda Slovenskej fyzikálnej spoločnosti RNDr. Igor Túnyi, DrSc.

25. 02. 2015

Koncom minulého roka opustil nás predseda Slovenskej fyzikálnej spoločnosti RNDr. Igor Túnyi, DrSc.RNDr. Igor Túnyi, DrSc.

Igor Túnyi sa ujal funkcie predsedu na valnom zhromaždení SFS, ktoré sa konalo 3. septembra 2012 na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, počas 19. konferencie slovenských fyzikov. Viac ako desať rokov sa aktívne zapájal do práce vo vedení tejto vedeckej spoločnosti. V rokoch 2009 – 2012 a v období 2006  –  2009 zastával funkciu podpredsedu SFS. Členom výboru SFS bol v rokoch 2003  –  2006. Už mnoho rokov predtým sa aktívne zapájal do zveľaďovania vedeckého života organizovaním konferencií a iných odborných podujatí v rámci SFS.

Viac o jeho vedeckej a vedecko-organizačnej činnosti sa možno dočítať z nekrológu riaditeľa Geofyzikálneho ústavu SAV, RNDr. Ladislava Brimicha, CSc., zverejneného na web stránke SAV (http://www.sav.sk/news/5693).
V tejto spomienke na Igora si chceme pripomenúť jeho niektoré ďalšie aktivity, zväčša spojené s činnosťou v SFS.

Okrem vedy a vedeckých podujatí mu v rámci SFS záležalo aj na podpore celkového vnímania vedy na Slovensku. Z vlastnej skúsenosti vedel, že postoj ľudí k vede, zvlášť k fyzike, sa začína formovať už v škole, preto pokiaľ mohol, pravidelne pomáhal spoluorganizovať každoročné „Festivaly fyziky“, zamerané hlavne na učiteľov fyziky a na prácu s mládežou. Spolu sa na nich zúčastňujú vedci z univerzít, z pracovísk SAV a stredoškolskí učitelia fyziky.

Azda najviac sa angažoval za vznik spolupráce s vedcami z iných vedných odvetví mimo fyzikálneho zamerania. V budúcom roku sa bude konať v poradí už desiata medzinárodná konferencie s názvom „Fyzika a etika“. Je to spoločné podujatie SFS, SAV a Univerzity Konštantína filozofa v Nitre pod patronátom predsedu SAV a rektora UKF. Igor bol jedným z iniciátorov, stál pri myšlienke jej zrodu a každoročne bol dušou organizačného výboru. Žiaľ, jubilejná desiata konferencia sa uskutoční bez neho.

Igor nás opustil 9. decembra 2014, po ťažkej chorobe. Bude ťažko zaplniť medzeru, ktorá vznikla jeho predčasným odchodom. Strácame v ňom výborného človeka, obetavého spolupracovníka ale hlavne veľmi dobrého priateľa. Bude nám chýbať.

Dalibor Krupa

 Zdroj:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač