Študentská osobnosť Slovenska 2013/2014

02. 02. 2015

logo UPJŠ v KošiciachVíťazmi jubilejného 10. ročníka celonárodnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska 2013/2014 sa v troch kategóriách stali študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prestížnu súťaž mladých talentovaných študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia každoročne vyhlasuje organizácia Junior Chamber International – Slovakia, ktorá je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácií pre mladých lídrov a podnikateľov na svete – Junior Chamber International so sídlom v USA a s európskym centrom v Bruseli. Súťaž prebiehala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, garantom podujatia bola Slovenská akadémia vied. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Slovenskej rektorskej konferencie. Vyhodnotenie súťaže za školský rok 2013/2014 sa uskutočnilo na sklonku minulého roka v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave.

Cieľom súťaže je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách, ich talent, cieľavedomosť a úspešnosť. Predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Nezávislá odborná komisia vyberala v jubilejnom desiatom ročníku víťazov v 11 kategóriách podľa jednotlivých študijných smerov z celkového počtu 66 študentov, ktorých nominovali vedúci predstavitelia fakúlt slovenských vysokých škôl alebo odborných pracovísk, kde študujú.

Najvyšší počet ocenení získala UPJŠ v Košiciach, keď sa víťazmi až v troch kategóriách stali jej študenti. V kategórii Lekárske vedy a farmácia zvíťazil MUDr. Milan Maretta z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, laureátom kategórie Právo, filozofia, politológia a sociológia sa stal Mgr. Ing. František Lipták z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a cenu v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy získal RNDr. Ľubomír Antoni z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

  Foto: Víťazi 11-tich kategórií súťaže Študentská osobnosť Slovenska 2013/2014, prvý zľava Mgr. Ing. František Lipták, druhý zľava RNDr. Ľubomír Antoni, piaty zľava MUDr. Milan Maretta (oficiálne foto z odovzdávania cien)

Foto: Víťazi 11-tich kategórií súťaže Študentská osobnosť Slovenska 2013/2014, prvý zľava Mgr. Ing. František Lipták, druhý zľava RNDr. Ľubomír Antoni, piaty zľava MUDr. Milan Maretta (oficiálne foto z odovzdávania cien) 

MUDr. Milan Maretta je čerstvým absolventom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý v súčasnosti pracuje na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP. Ocenenie získal za mimoriadne výsledky v študijnej a vedeckovýskumnej oblasti počas štúdia. Komisia ocenila jeho výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ischemicko-reperfúzneho poškodenia tenkého čreva v experimente, keď sa ako študent denného štúdia medicíny aktívne zapájal do vedeckovýskumnej činnosti na Ústave histológie a embryológie UPJŠ LF.

Mgr. Ing. František Lipták je doktorandom 3. ročníka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v študijnom programe obchodné právo a finančné právo. Vo svojom výskume sa pod vedením školiteľa prof. Jozefa Suchožu venoval otázkam neštátnej tvorby práva, transnacionálneho práva súkromného a rozhodovaniu sporov na základe flexibilnejšieho a menej formálneho spôsobu rozhodovania. Okrem témy medzinárodnej obchodnej arbitráže sa zaoberal riešením otázok celospoločenského významu, vzťahu práva a globalizácie, menovite právnymi a ekonomickými otázkami prispôsobovania legislatívy hospodárskeho práva týkajúceho sa špeciálnych ekonomických režimov pre zahraničných investorov, otázkami transparentnej správy a zefektívňovania právnych úprav.

RNDr. Ľubomír Antoni je doktorandom na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde sa v spolupráci so školiteľom doc. Stanislavom Krajčim, Dr. Ondrejom Krídlom a ďalšími zamestnancami Ústavu informatiky zaoberajú analýzou, organizáciou a spracovaním dát. Venujú sa tiež podpore rozvoja talentu žiakov základných a stredných škôl. Príkladom je celoslovenská súťaž PALMA Junior, rozvíjajúca zručnosti mladých programátorov. Spolu s tímom doc. Gabriely Andrejkovej takisto prispievajú k popularizácii vedy v rámci podujatí „Noc výskumníkov“, „Veda na dlani“, či počas Dní otvorených dverí, s demonštráciou použitia EEG prístroja na ilustráciu existencie mozgového elektromagnetického vlnenia a možnosti jeho využitia pri ovládaní pohybu.

Zdroj:

TLAČOVÁ SPRÁVA

Košice, 30. január 2015

Mgr. Jana Oleničová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing
www.upjs.sk

Uverejnila: MI

Tlač