Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov

26. 03. 2015

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa konalo dňa 26. marca 2015 o 17.00 hod. ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve. Organizátorom podujatia pod názvom Veda v CENTRE bolo tradične Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Hosťami vedeckej kaviarne na tému Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov boli dvaja slovenskí vedci, botanici, odborníci na vegetáciu – RNDr. Milan Valachovič, CSc., a RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., z Botanického ústavu SAV v Bratislave. Vo svojom vedeckom výskume sa dlhodobo zaoberajú prehľadom rastlinných spoločenstiev Slovenska, komplexným spracovaním lesných a krovinových spoločenstiev.

Zľava: RNDr. Milan Valachovič, CSc., a RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

V prednáškach, okrem iného odznelo, že les ako najvyšší a najdokonalejší ekosystém, má nesmierny význam pre život na Zemi. Je to živý organizmus, ktorý po zrode rastie, dospieva, starne a hynie. História  lesa je staršia ako história ľudstva. Siaha hlboko do čias, kedy človek na planéte ešte nebol. 0dvtedy až doteraz sa vplyvom najrôznejších faktorov na daných územiach aj neustále mení.

Geobotanici sa dokážu pozerať na les cez prizmu jeho vývoja od postglaciálu až po súčasnosť. Dokážu načrtnúť mapu potenciálnej vegetácie a aj určiť, kde sa obraz súčasného lesa najviac blíži k ideálu prirodzeného lesa a kde ide o najvýraznejšie zmeny zväčša v dôsledku nevhodného hospodárenia a civilizačného tlaku, ktorý spôsobuje v lesoch najväčšie škody.

PhDr. Zuzana HajduZachovanie pralesov a ich zvyškov má nenahraditeľný význam z hľadiska ochrany biodiverzity, vedeckého výskumu, ale aj z kultúrno-spoločenského pohľadu. Slovenská republika prijala medzinárodný záväzok, že bude pralesy na svojom území chrániť. Dodnes sa nepodarilo zabezpečiť ochranu všetkých pralesov ani na lokalitách, ktoré boli v roku 2007 zaradené do svetového prírodného dedičstva UNESCO (http://www.oz-prales.com/).

Les je komplikovaný ekosystém, kde okrem stromov koexistuje celý rad iných organizmov, vzájomne prepojených zložitými vzťahmi

Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu. 

Otázky účastníkov v diskusii boli zamerané napr. na  brezu, ktorá patrí medzi rýchlo rastúce dreviny, na to, aký vplyv má  les na zdravotný stav človeka, kalamity, znečisťovanie atmosféry, kyslé dažde a pod., či  existuje spolupráca Botanického ústavu SAV so Štátnymi lesmi SR, kde sú ešte pralesy na Slovensku atď.  

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Fotogaléria: Ing. Alena Oravcová

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač