Informačný deň programu COST v CVTI SR

23. 03. 2015

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SRZa prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, popredných predstaviteľov programu COST z Bruselu a slovenských vedcov sa 20. marca 2015 v  priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava uskutočnil Informačný deň programu COST (COST Info Day).

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) je nástroj pre európsku spoluprácu vo vede a technológiách umožňujúci koordináciu národne financovaného výskumu na európskej úrovni. COST prispieva k redukcii fragmentácie investícií do európskeho výskumu a k otvoreniu Európskeho výskumného priestoru (ERA) do celosvetovej spolupráce.
Viac informácií o programe COST je dostupných tiež na http://www.cost.eu.

Program COST vyhlásil začiatkom tohto roka nové výzvy na podávanie projektov, do ktorých sa môžu zapojiť vedci a výskumníci zo všetkých sektorov, vrátane súkromných firiem o čom sa diskutovalo aj v rámci programu podujatia.

V rámci informačného dňa sa účastníci podujatia dozvedeli  všetky informácie o programe COST priamo od zástupcov tohto programu v Bruseli, t. j. o vyhlásených a pripravovaných výzvach, ako sa majú pripraviť projekty, ako aj  skúsenosti úspešných slovenských výskumníkov s akciami programu COST.

COST zohráva dôležitú úlohu v budovaní Európskeho výskumného priestoru a podporuje mobilitu výskumníkov v rámci Európy a excelenciu v nasledujúcich oblastiach:

• Biomedicína a molekulárne biovedy
• Výživa a poľnohospodárstvo
• Lesy, ich produkty a služby
• Materiály, fyzika a nanovedy
• Chémia a molekulárne vedy a technika
• Vedy o zemskom systéme a riadenie životného prostredia
• Informačné a komunikačné technológie
• Doprava a rozvoj urbanizmu
• Jednotlivci, spoločnosti, kultúry a zdravie

COST sa bude zameriavať tiež na vyššie zapojenie nových členských krajín do ERA, a to aj špecifickými výzvami.
Vo všetkých deviatich oblastiach malo Slovensko na konci minulého roka zastúpenie v Riadiacich výboroch MC (Management Committee) vo viac ako 80 akciách z celkového počtu približne 235 akcií.

Podujatie organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR v zastúpení Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a Kancelárie národných kontaktných bodov Horizontu 2020.

 

V prípade otázok týkajúcich sa podujatia  môžete sa kontaktovať prostredníctvom e-mailu slord@cvtisr.sk.

 logá pre COST INFO DAY


Program
     

Aktualita MŠVVaŠ: COST Info Day sa stal miestom brainstormingu pre slovenskú vedu  

Foto: MŠVVaŠ SR

Spracovala: Mária Izakovičová

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie

Tlač