Inžinieri z CERN-u prednášali aj na FEI STU

26. 03. 2015

logo CERN-uCERN oslavuje 60 rokov. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU sa pri tej príležitosti  uskutočnilo 25. marca 2015 podujatie Úžasný svet CERNu II – pohľad technikov a inžinierov. Pôjde o sériu prednášok od ľudí, ktorí v CERNe pracujú na tom, aby všetky experimenty fungovali tak ako majú.

Prednáškový cyklus Úžasný svet CERNu IIpohľad technikov a inžinierov sa uskutočnil 25. marca 2015, v čase 14:30 – 17:00 v posluchárni CD-300 na FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3.

Uskutočnila sa  séria kratších prednášok od ľudí, ktorí v CERN-e pracujú na tom, aby všetky experimenty fungovali tak ako majú.  Aj oficiálne propagačné materiály tohto svetového strediska pre výskum fyziky uvádzajú, že ,,tam pracuje desaťnásobne viac inžinierov a technikov ako fyzikov – výskumníkov. Prečo? Sú totiž základom všetkých činností v CERN-e – aby sme mohli posúvať hranice experimentálnej fyziky, musia inžinieri a technici vytvoriť  najlepšie prístroje na svete.''

Cieľom prednášok ma FEI je upriamiť pozornosť aj na technické študijné odbory, ktoré môžu študenti absolvovať na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Okrem iného sa záujemcovia dozvedia aj to, ako sa môžu Slováci do výskumu v CERN-e zapojiť.

Prednášky pri príležitosti výročia CERN-u sa ukutočnili aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave  „Úžasný svet CERN-u a jeho výskum – Staň sa súčasťou!” Rovnako 25. marca 2015 ich tu organizovala Univerzita Komenského spolu s MŠVVaŠ SR. Táto časť sa zameriavala predovšetkým na prácu fyzikov v CERN-e.

Ako povedal generálny riaditeľ CERN-u Rolf Heuer, „Šesť desaťročí je CERN miestom kde ľudia dokážu pracovať spolu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Tvoríme most medzi rôznymi kultúrami tým, že používame jediný univerzálny jazyk, ktorým je veda."

Program prednáškového cyklu na FEI STU:

Karel Šafařík (fyzik, Physics Department, experiment ALICE, CERN): Čo je to CERN a čo tam vlastne robíme?  Čo je to CERN? CERN ako svetové stredisko pre fyziku vysokých energii. Výskum v CERN-e posúva hranice poznania časticovej fyziky. Urýchľovač je základný nástroj časticového fyzika.

 Vladimir Bahyl (inžinier, IT Department, CERN):  Výpočtová technika tretieho tisícročia.

CERN patrí medzi najväčších producentov dát na svete. Oboznámte sa s tým, ako CERN tieto dáta: analyzuje, spravuje, distribuuje (technológiou GRID medzi spolupracujúcimi univerzitami a laboratóriami po celom svete) a v neposlednom rade archivuje (v páskových robotoch) pre budúce generácie.

Peter Lichard (inžinier, Physics Department, experimenty ATLAS a NA62, CERN): Elektronika pre experimenty v CERN-e. Úloha inžinierov pri vývoji a stavbe experimentov. Elektronika na spracovanie signálov, zber dát a napájacie systémy v špeciálnych podmienkach experimentu. Príklady detektorov a ako sa robí experiment.

Daniel Valuch (inžinier, Beams Department, CERN): Živý vstup priamo z CERN-u o elektronike v urýchľovačoch.

Anton Pytel (študent Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU): Ako sa dostať do CERN-u?
Anton Pytel bol v r. 2011 v CERN-e na stáži na pozícii technical student. Ako sa tam dostal, čo robil a ako sa tam môžete dostať aj vy a aké sú ďalšie možnosti.

Čo je to CERN?

Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) je zameraná na základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky.
CERN vznikla 29. septembra 1954 dohodou dvanástich členských štátov. Dnes ich je dvadsať. Slovensko je členským štátom od roku 1993. Ministerstvo školstva je odborným garantom členstva SR v CERN-e a vykonáva koordináciu a zabezpečovanie účasti slovenských pracovísk.
CERN vlastní najväčšie laboratóriom časticovej fyziky na svete, kde sa zaoberajú výskumom najjemnejšej štruktúry hmoty. Kvôli tomu postavili veľký hadrónový urýchľovač, ktorý umiestnili v podzemnom tuneli v tvare kruhu s obvodom 26,5 km a v hĺbke 50 až 150 metrov pod zemou. Nachádza sa na švajčiarsko-francúzskej hranici, severozápadne od mesta Ženeva.

Zdroj: Tlačová správa

Ing. Richard Balogh
organizátor

Slovenská technická univerzita
Ilkovičova 3, Bratislava
www.robotika.sk

Andrea Settey Hajdúchová
manažérka pre komunikáciu
Slovenská technická univerzita
www.stuba.sk
www.facebook.com/univerzita

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vysoké školy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Vedci z CERN-u priblížili stredoškolákom svoju prácu

Tlač