Projekt Chain Reaction

09. 03. 2015

logo projektuChain Reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu. Funguje od roku 2013 v 12 krajinách. Na Slovensku beží vďaka dlhoročnej spolupráci Sheffield Hallam University (SHU) s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedrou fyziky Fakulty prírodných vied (FPV). 

Chain Reaction počas svojho trvania osloví 360 učiteľov fyziky a ďalších prírodovedných predmetov a takmer 11.000 žiakov a 180 škôl.

Jeho cieľom je rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanástich partnerských krajín. Jadrom projektu je riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu.

Projekt Chain Reaction (Reťazová reakcia) poskytne učiteľom prírodovedných predmetov z každej partnerskej krajiny príležitosť k profesionálnemu rozvoju v oblasti využívania bádateľsky orientovaných prístupov v prírodovednom vzdelávaní s využitím v praxi overených a odskúšaných učebných materiálov. Učitelia, ktorí sa do projektu zapoja, budú zaškolení v rámci kurzu kontinuálneho vzdelávania. Po získaní praktických skúseností s bádateľsky orientovanými vyučovacími metódami zúčastnení učitelia odučia sériu vyučovacích hodín, ktoré budú tvoriť úvod k následným výskumným projektom žiakov.

V rámci spomenutých výskumných projektov budú skupinky 14 až 16-ročných žiakov samostatne skúmať zvolený problém, využívajúc pritom svoje kritické myslenie, zdôvodňovanie a rozličné zručnosti spojené s riešením problémov. Svoju prácu žiaci spracujú formou prezentácie, s ktorou sa predstavia na národnom podujatí s názvom Ukáž, čo vieš!.
Takéto podujatia sa každoročne uskutočnia v každej partnerskej krajine s cieľom poukázať na dôležitosť a pôvab vedeckých prístupov pri poznávaní prírody a sveta okolo nás prostredníctvom práce, ktorú žiaci vykonali v rámci výskumných projektov. Žiaci budú motivovaní a usmerňovaní tak, aby v prezentácii detailne opísali nielen získané výsledky, ale aj bádateľské postupy, ktoré k nim viedli. Zároveň sa od žiakov očakáva, aby pri príprave prezentácie, ako aj pri prezentovaní svojich projektov, boli tvoriví a využili svoju predstavivosť a fantáziu.

Na národných podujatiach sa zúčastnia aj mladí výskumníci v oblasti prírodných vied, ktorí budú prezentovať svoju prácu s cieľom predstaviť žiakom prírodné vedy ako jednu zo zaujímavých možností ich budúcej kariéry. Po národných konferenciách bude v každom roku projektu nasledovať medzinárodná konferencia, na ktorej sa stretnú pri prezentácii svojich projektov vybraní žiaci z každej partnerskej krajiny.

Cieľom projektu Chain Reaction (Reťazová reakcia) je poskytovať učiteľom silnú a trvalú podporu v oblasti bádateľsky orientovaného prírodovedného vzdelávania, vrátane poskytovania učebných materiálov, ktoré budú prispôsobené potrebám jednotlivých krajín. Učitelia prírodovedných predmetov si tak budú môcť v rámci projektu rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, vzdelávať sa samostatne, ako aj v rámci širšej učiteľskej siete.

Ďalšie dôležité informácie k spolupráci škôl s Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela v projekte Chain Reaction (Reťazová reakcia)

Zdroj:

Stránka projektu Chain Reaction

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied – Katedra fyziky

Spracovala M. Izakovičová

 

Kľúčové slová:
projekty, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač