Veda v CENTRE: Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov

16. 03. 2015

Veda v CENTRE 26-03-2015 Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

RNDr. Milan Valachovič, CSc.

RNDr. Milan Valachovič, CSc.   RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

Dňa 26. 3. 2015 (vo štvrtok) o 17.00 hod. prídu do vedeckej kaviarne dvaja slovenskí vedci, botanici a odborníci na vegetáciu, RNDr. Milan Valachovič, CSc., a RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., z Botanického ústavu SAV v Bratislave. Vo svojom vedeckom výskume sa dlhodobo zaoberajú prehľadom rastlinných spoločenstiev Slovenska, najnovšie komplexným spracovaním lesných a krovinových spoločenstiev.

Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov – je názov marcovej Vedy v CENTRE, ktorej témou bude les ako najvyšší a najdokonalejší ekosystém, ktorý má nesmierny význam pre život na Zemi. Les ako živý organizmus, ktorý sa zrodí, rastie, dospieva, starne a hynie. Jeho história je staršia ako história ľudstva. Siaha hlboko do čias, kedy človek na planéte ešte nebol. A odvtedy až doteraz sa vplyvom najrôznejších faktorov na daných územiach aj neustále mení.  Botanici, alebo lepšie povedané geobotanici, sa dokážu pozerať na les cez prizmu jeho vývoja od postglaciálu až po súčasnosť. Dokážu načrtnúť mapu potenciálnej vegetácie a aj určiť, kde sa obraz súčasného lesa najviac blíži k ideálu prirodzeného lesa a kde ide o najvýraznejšie zmeny zväčša v dôsledku nevhodného hospodárenia a civilizačného tlaku, ktorý spôsobuje v lesoch najväčšie škody.

Spolu s našimi hosťami vám predstavíme lesy na Slovensku v celej šírke variability, vysvetlíme a objasníme zákonitosti ich vzniku v danom prostredí a upozorníme na invázie a nepôvodné dreviny. Budeme hovoriť o zmenách lesnej vegetácie v dôsledku meniacich sa klimatických faktorov a aj o tom, ako a za aký čas sa les dokáže obnoviť po rôznych kalamitách. Aký je zdravotný stav našich lesov? Je pravda, že sa neustále zhoršuje a  z celkovej plochy na Slovensku je poškodená viac než polovica?  

Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Kontakt pre médiá – CVTI SR:

Mgr. Monika Vozárová; 02/69253 161; monika.vozarova@cvtisr.sk

 

Kontakt na zodpovednú osobu: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v

spoločnosti, Odbor propagácie vedy a techniky

PhDr. Zuzana Hajdu, 02/69253 134, zuzana.hajdu@cvtisr.sk


Videopozvánka

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
biologické vedy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač