Správa o nových spôsoboch učenia a výučby na univerzitách

24. 04. 2015

obálka Report to EC on New modes of learning...Skupina EÚ na vysokej úrovni vyzýva na cielené financovanie v záujme podpory využívania nových technológií vo vysokoškolskom vzdelávaní a vydala správu s názvom:
Report to the European Commission on New modes of learning and teaching in higher education. ( Správa o „nových spôsoboch učenia a výučby na univerzitách“ – október 2014)

Vzdelávacie zdroje z celého sveta sa v čoraz väčšej miere stávajú voľne dostupnými a interaktívnejšími a idú nad rámec obyčajných online prednášok. Digitálne učenie a výučbu je možné lepšie prispôsobiť potrebám jednotlivých študentov a pokrok vo vzdelávacej analytike profesorom umožňuje poskytnúť študentom rýchlejšiu spätnú väzbu, pokiaľ ide o ich výsledky a identifikáciu oblastí, ktorým je potrebné venovať väčšiu pozornosť.

Vyučovacie metódy využívajúce digitálne prostriedky sa začínajú integrovať do denného i online štúdia a mnoho európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania využíva nové príležitosti, ktoré ponúka technológia. Príliš často však takýto vývoj podporuje len niekoľko nadšených zamestnancov, pričom v rámci inštitúcií alebo v jednotlivých krajinách nedochádza k jeho koherentnému strategickému využitiu.

Na základe dôkladnej analýzy súčasnej situácie a osvedčených postupov v rámci EÚ a mimo nej skupina na vysokej úrovni určila spôsoby na podporu zavádzania nových metód vzdelávania založeného na technológiách. Aj keď skupina pripúšťa, že hlavnými aktérmi v snahe o navodenie zmeny sú samotné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, zdôraznila, že verejné orgány sú zodpovedné za vytvorenie takého prostredia, ktoré by poskytlo priaznivé podmienky pre zmenu.

 O tom sa dočítate v publikácii z októbra minulého roka Správa o „nových spôsoboch učenia a výučby na univerzitách“

Zdroje:

Report to the European Commission on New modes of learning and teaching in higher education

Tlačová správa

 

 Spracovala: Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
vzdelávanie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Humanitné vedy

Tlač