Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2015

15. 04. 2015

Predsedníctvo Študentských vedeckých konferencií_logo

TLAČOVÁ SPRÁVA – ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2015: NAJSTARŠIA ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PRÍRODOVEDCOV NA SLOVENSKU

BRATISLAVA 14. 4. 2015 – Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2015 sa bude konať 22. apríla 2015. Miestom konania, tak ako po minulé roky, je pôda Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK). Cieľom podujatia je poskytnúť študentom z rôznych domácich a zahraničných univerzít príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. ŠVK ponúka jedinečný priestor pre mladých talentovaných výskumníkov, ktorí sa už počas štúdia zaoberajú konkrétnym vedeckým problémom a dostanú možnosť výsledky svojho výskumu prezentovať buď formou posteru alebo prezentácie v jednotlivých sekciách v rámci konferencie.

V deň realizácie ŠVK sú priestory Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave miestom, kde majú nádejní budúci vedci z rôznych odborov možnosť sa stretnúť a navzájom si vymeniť skúsenosti v mimoriadne tvorivej a zároveň dôstojnej atmosfére. Odborná komisia vyberie z každej hlavnej sekcie (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej) víťazný príspevok, ktorého autorovi udelí dekan PriF UK diplom za najlepší príspevok ŠVK v danej sekcii spolu s vecnou, resp. finančnou cenou. Na ŠVK PriF UK 2015 budú odovzdané aj Ocenenia prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách. Výstupom vedeckého podujatia so zahraničnou účasťou je recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke www.fns.uniba.sk/svk alebo prostredníctvom sociálnej siete na http://www.facebook.com/svkprifuk.

Študentské vedecké konferencie (ŠVK) majú na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je ich organizátorom, dlhú tradíciu.  Ide o vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou, ktoré patrí medzi najstaršie svojho druhu v prostredí slovenských vysokých škôl. Fakulta tieto konferencie na svojej pôde usporadúva už niekoľko desaťročí a sú určené ako odbornej, tak i širokej laickej verejnosti.

Zameranie konferencie pokrýva široké spektrum prírodovedných oblastí, cez biológiu (antropológia, botanika, fyziológia rastlín, genetika, mikrobiológia, virológia, molekulárna biológia, zoológia, živočíšna fyziológia, etológia), biotechnológie, chémiu (analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna a teoretická chémia, jadrová chémia a rádioekológia, organická chémia), geológiu (aplikovaná a environmentálna geofyzika, geológia, paleontológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, mineralógia, petrológia), geografiu (fyzická geografia, geoekológia, humánna geografia, demogeografia, kartografia, geoinformatika, diaľkový prieskum zeme, regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny), environmentalistiku (eksozológia, fyziotaktika, geochémia, krajinná ekológia, pedológia), až po didaktiku prírodných vied, psychológie a pedagogiky.

Aktívnymi účastníkmi konferencie sú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia (bez PhD.), a to nielen z PriF UK, ale aj z iných univerzít, vrátane účastníkov z okolitých krajín. Počet aktívnych účastníkov z roka na rok rastie. V roku 2014 navštívilo ŠVK viac než 800 účastníkov, z čoho takmer polovicu predstavovali prezentujúci študenti. Podujatie má značný edukačný význam aj pre neprezentujúcich účastníkov. Študentské vedecké konferencie na PriF UK začínajú čoraz viac navštevovať aj študenti stredných škôl a gymnázií.

S úctou

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.,
predseda ŠVK PriF UK v Bratislave

e-mail: galamboš@fns.uniba.sk
tel.  : 02/602 96 351                             
mobil : 0917 351 798


Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
konferencie, vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač