Výskum a vývoj 2007 – 2013

14. 04. 2015

Televízna stanica TA 3_logo(07. 04. 2015; Televízna stanica TA 3; Euroskop; 16.30; por. 1/1; Simona Frantová)

Simona Frantová, moderátorka: „Dnes je to presne rok, čo sme sa v relácii Euroskop stretli po prvý raz. A práve preto bude toto vydanie o čosi iné ako tie predchádzajúce. Našich už posledných 15 minút budeme bilancovať, hodnotiť, ale aj spomínať. Vitajte. V štúdiu vítam netradične jedného hosťa a zároveň účastníka všetkých vydaní relácie Euroskop, pána Mariána Kostolányiho z Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie. Pekný deň."

Marián Kostolányi, Agentúry MŠ pre štrukturálne fondy EÚ: „Ďakujem pekne, dobrý deň."

Simona Frantová: „Pán Kostolányi, asi mi dáte za pravdu, že ten rok, čo sme sa spolu stretávali, na našej spolupráce ubehol pomerne rýchlo. Vy ste boli pri všetkých našich vysielaniach. Ako ich tak spätne hodnotíte."

Marián Kostolányi: „My v ASFEU sme veľmi spokojní s tým, že sa nám podarilo naplniť náš zámer, ktorým bolo pritiahnuť pozornosť odbornej širokej verejnosti k operačnému programu výskum a vývoj a informovať divákov TA3 o úspešných prijímateľoch a projektoch. V rámci tých 39 relácií, ktoré sme mali, hostia, ktorí tu boli, boli väčšinou štatutári výskumno-vývojových organizácií a vysokých škôl a informovali nás o priebehu implementácie jednotlivých projektov a hlavne o ich výsledkoch. Takže verím, že tieto výsledky v novom programovom období sa budú ďalej zhodnocovať a Slovensko bude bližšie k Európe a svetu, čo sa týka výskumu a vývoja."

Simona Frantová: „Trošku doplním vašu štatistiku, za ten jeden rok sme odvysielali skutočne 39 častí relácie Euroskop. V štúdiu som privítala rektorov vysokých škôl, riaditeľov rôznych súkromných spoločností a tiež niekoľko ústavov Slovenskej akadémie vied. Len pre zaujímavosť, témam sme venovali až 600 minút vysielacieho času. Pripomeňme si teraz tie najzaujímavejšie momenty z celého vysielania."

Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzite v Ružomberku: „Knižnica na každej jednej univerzite je takým centrom, kde sa zbiehajú nitky, či už tí, ktorí tam tvoria   vedeckí pracovníci, odkladajú svoje knihy, ale hlavne tam je ten dotyk aj s minulosťou. Hlavne v historických knižniciach, čo je aj prípad našej knižnice. Tie fondy išli najprv do výstavby, povedal by som, tej hmotnej knižnice a tam sa chcem veľmi pekne poďakovať aj fondu, aj všetkým ostatným darcom, ktorí na túto knižnicu prispeli a ktorí ju vybudovali, lebo naozaj vidieť tam, ako sa tí naši študenti, tá knižnica zhruba rok funguje v tejto svojej podobe, ako sa tam pohybujú."

Aleš Kučera, riaditeľ Astronomického ústavu SAV: „Sme získali skoro za, ten stál 600 tisíc eur, ten prvý, za minulý rok sme získali ďalší veľmi kvalitný prístroj a to je ďalekohľad najväčší na Slovensku. Má priemer 1,3 metra, zrkadlo hlavné. A v celej európskej sieti na sledovanie blízkozemských asteroidov je najväčší. Nie je najväčší samozrejme na svete, ale na tento účel v tej európskej komunite je najväčší a preto má aj veľkú vážnosť a sme hrdí, že môžeme prispieť veľkým dielom do tej Európskej bolidovej siete. No a potom samozrejme na pozorovanie ďalších dôležitých fenoménov, dopadov meteoritov a veľkých aj menších telies, tak máme sieť bolidových kamier, to sme tiež vybavili z toho operačného programu a každá stojí okolo 60 tisíc eur, zase aby si ľudia urobili predstavu, čo taká kamera stojí astronomická. A tieto kamery sú rozmiestnené zase v sieti spolu s ďalšími českými, nemeckými, francúzskymi a sledujú, či v atmosfére preletelo nejaké teleso, aby sme vedeli zisti, kam eventuálne dopadlo."

Marek Mácha, vedúci oddelenia optického dizajnu spoločnosti OMS: „Toto centrum je unikátne práve preto, lebo Slovensko, Česko, Maďarsko, práve tu v strednej Európe sa takéto centrum nenachádza, najbližšie je v Rakúsku a chceli sme trošku konkurovať tým Rakúšanom, aby sme boli lepší ako oni."

Peter Klamo, generálny riaditeľ Výskumného ústavu zváračského: „Pôvodne tá myšlienka bola implementovaná, alebo bola zavedená najmä na zváranie ľahkých zliatin na báze hliníka. Pre laikov môžem povedať, v podstate sa jedná o rotačný nástroj, ktorý trením zváraný materiál uvedie do stavu plasticity, čosi ako cesto, vzápätí ho premieša, čiže nie je potrebné pridávať ďalší materiál, neprichádza k taveniu, roztaveniu kovov, tým pádom neprichádza k žiadnym exhaláciám a tým pádom k negatívnym dopadom na životné prostredia. S tým súvisiaci ten zvar neovplyvňuje tepelne ostatný výrobok, má mimoriadne dobré vlastnosti. Ale to, čo my sme riešili v rámci nášho projektu ani nie je už zvládnutá technológia, ale tá naša ambícia bola použiť túto technológiu na zváranie vysokopevných materiálov, materiálov s vysokým bodom topenia, vysokopevných ocelí."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV: „Vidíme ten obrovský boom rozvoja prístrojovej techniky, moderných metód a tak ďalej, tak naozaj už pomalinky sme sa dostávali z tej špičky trošku ďalej a práve vďaka štrukturálnym fondom sme tento vývoj zásadne zmenili a môžem povedať, že naozaj z toho pracoviska sa stalo a stáva jedno z najmodernejších, najvyspelejších pracovísk nielen na Slovensku, ale určite v Európe a určite aj v tom celosvetovom meradle. Lebo mnohé veci, ktoré robíme, sú doslova priekopnícke a naozaj je žiadosť po našich výsledkoch nielen doma, ale aj v zahraničí. Ukazuje to citovanosť našich štúdií a publikácií, ktoré vznikli práve aj vďaka tomuto projektu."

Simona Frantová: „V krátkom videu sme videli naozaj úzky výber tých divácky najzaujímavejších projektov. Bolo ich však oveľa viac. Pán Kostolányi, ak správne počítam, tak viac ako 100."

Marián Kostolányi: „Áno, my sme tu vybrali týchto päť projektov, ktoré sú pre televíziu a pre propagáciu výskumu pre širokú verejnosť veľmi jednoduché a ľahko pochopiteľné. Samozrejme nechcem povedať, že týchto päť projektov je tých najlepších. Nechcem byť ani nejakým hodnotiteľom, ktorý povie, že tento projekt je najlepší, tento je najhorší. Boli tu zastúpené všetky oblasti, jednak súkromné výskumné centrá alebo súkromné výskumné organizácie, Slovenská akadémia vied, výskumný ústav, ktorý je súkromný a samozrejme univerzita, Katolícka univerzita v Ružomberku. Takže môžeme asi pokračovať ďalej tej bilancii."

Simona Frantová: „Áno, zhrňme si teda, čo sa v rámci operačného programu Výskum a vývoj podarilo dosiahnuť?"

Marián Kostolányi: „V rámci operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 až 2013 bolo celkovo vyhlásených 457 výziev a podporených sumou 901 miliónov eur. Ako z obrázkov vidíme, z celkového počtu projektov najviac projektov, to jest 134 bolo zazmluvnených z výziev na aplikovaný výskum pre verejný sektor a boli podporené sumou 92 miliónov. Najviac zdrojov, ktoré boli poskytnuté z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, to jest 286 miliónov boli finančne podporené projekty, ktoré sa realizovali z výziev na budovanie a obnovu infraštruktúry škôl. Počet projektov bol 75 a takto vychádza na jeden projekt priemerne takmer 4 milióny eur. Veľmi zaujímavý je aj počet projektov pre aplikovaný výskum pre súkromný sektor, ktorých bolo 99 a podporené sumou takmer 200 miliónov eur, kde vychádza na jeden projekt priemerne viac ako 2 milióny eur. Vzhľadom k tomu, že najväčšie množstvo výskumno-vývojových organizácií vysokých škôl je v Bratislave, takže aj počet projektov, ktoré boli poskytnuté, ktoré sa realizovali, bolo najviac v tom Bratislavskom kraji alebo v regióne Bratislavy. Je tam najviac výskumno-vývojových organizácií, je tam najväčší počet univerzít. Vo všetkých ostatných je ten počet projektov a finančná suma, ktorou boli podporené, proporcionálne rozdelená k počtu vysokých škôl a vedeckovýskumných organizácií."

Simona Frantová: „Programové obdobie zamerané na výskum a vývoj je už teda za nami. Je  už kompletne uzavreté alebo v súčasnosti ešte prebiehajú nejaké výzvy?"

Marián Kostolányi: „Práve v druhej polovici minulého mesiaca sme ešte vyhlásili dve priebežné výzvy na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom, ja ju prečítam: Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 Slovenska. Jedna výzva je pre opatrenie 3.1, ktoré sa týka len Bratislavského kraja a išlo o budovanie, obnovu infraštruktúry vysokých škôl a zrkadlová výzva išla aj pre ostatné kraje mimobratislavského kraja z opatrenia 1.1, má ten istý názov – budovanie o obnova infraštruktúry výskumu a vývoja. Celkovo na tieto výzvy je alokovaných 85 miliónov, kde 25 miliónov je práve na výzvy 3.1 práve pre Bratislavský kraj a 60 miliónov je alokovaných pre mimobratislavské kraje. Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú štátne, verejné, súkromné vysoké školy, tak isto štátne príspevkové a rozpočtové výskumné organizácie, Slovenská akadémia vied a aj mimovládne organizácie zaoberajúce sa výskumom a vývojom. Na jeden projekt je suma vyhradená minimálne jeden milión a maximálne 10 miliónov. Bude to veľmi náročná výzva, pretože tá musí skončiť so všetkým, záverečná ŽoP ka musí byť podaná do konca roka 2015 a to finančné zhodnotenie zo strany ministerstva bude prebiehať v januári."

Simona Frantová: „A aké budú vaše ďalšie kroky? Čo vás ak agentúru v tejto záverečnej fáze čaká?"

Marián Kostolányi: „Záver je vždy najťažší a týka sa to aj tohto programového obdobia 2007 až 2013. Je tam tých 2013, pretože tie ďalšie dva roky sú vlastne na dobeh a minutie ešte zvyšných finančných zdrojov, ktoré sme práve realizovali tými dvoma priebežnými poslednými výzvami. Je to náročné hlavne z toho pohľadu, že stále ešte prebieha verejné obstarávanie. Je potrebné skontrolovať veľké množstvo priebežných žiadosti o platby, a potom samozrejme aj pri konci tie záverečné žiadosti o platbu. A okrem toho samozrejme začína aj nové programové obdobie 2014 až 2020. Čiže predpokladá sa nielen s tou výzvou toho starého programového obdobia, s tými dvomi, ale už aj budú realizované aj nové výzvy z nového programového obdobia, čiže tých úloh, ktoré sú do konca roka 2015, potom samozrejme monitorovanie takzvanej udržateľnosti projektu, ktoré je až päť rokov. Čiže posledná výzva, ktorá bude ukončená v roku 2015, tieto dve, tak ich monitorovanie sa bude sledovať až do konca roka 2020. Takže agentúra má pred sebou ešte strašne veľa úloh, čo sa týka starého a ešte viac úloh, čo sa týka nového programového obdobia?"

Simona Frantová: „To nové programové obdobie, ktoré spomínate by malo byť zamerané na výskum a inovácie, na roky 2016 až 2020, čím môžu jednotlivé projekty, ktoré sa môžu realizovať, obohatiť výskum a vývoj na Slovensku?"

Marián Kostolányi: „Tak ako som už spomínal, je tu už podpísaný nový operačný program Výskum a inovácie na obdobie rokov 2014 až 2020. Samozrejme to dokončenie bude až do roku 2023. Tak ako je teraz posunuté, tak aj toto obdobie bude posunuté s tým, že riadiacim orgánom pre tento nový operačný program bude ministerstvo školstva a bude mať dve SORA, to sú sprostredkovateľské organizácie pod riadiacim orgánom a jedno bude na ministerstve hospodárstva, ktoré sa bude zaoberať problematikou inovácií a problematikou výskumu a vývoja sa bude zaoberať ministerstvo školstva ako SORO a tým bude práva naša agentúra. V tomto starom programovom období, ktoré teraz dobieha, sme poskytli prijímateľom dostatok finančných zdrojov na obnovu a budovanie nielen infraštruktúry výskumu a vývoja, ale aj infraštruktúry vysokých škôl, dobudovanie či všetkých laboratórií, výskumných centier, centier excelentnosti, tak sme si istí, že to technické aj personálne zabezpečenie pre nové programové obdobie je tak dostatočné, že tá spolupráca s európskymi a svetovými výskumnými centrami alebo organizáciami by mala byť z našej strany už veľmi aktívna a tie výsledky, ktoré predpokladáme, že sa objavia v budúcnosti v tej spolupráci, by už aj Slovensko do toho celosvetového diania vo výskume a vývoji malo priniesť niečo pozitívne, to ovocie by už malo v podstate dozrieť. Takže verím, že tá budúcnosť výskumu a vývoja na Slovensku je týmto zabezpečená a sme na to už prichystaní. Máme už určitý indikatívny harmonogram výziev na obdobie, vždy sa robí na jeden rok, čiže ho máme od februára tohto roku do februára 2016 a predpokladáme tam až s 8 výzvami, kde okolo 500 až 600 miliónov eur by malo podporiť tieto výzvy pre dopytovo orientované projekty a budeme poskytovateľskou organizáciou aj pre národné projekty. Čiže tých úloh, ktoré sa týkajú budúcnosti agentúry je strašne veľa."

Simona Frantová: „Verím, že to nové programové obdobie bude rovnako úspešné ako to predchádzajúce. Pán Kostolányi, ja sa vám chcem poďakovať za všetkých 40 návštev v našom štúdiu a za všetky cenné informácie, ktoré sme si tu povedali. Tak dovidenia niekedy nabudúce."

Marián Kostolányi: „Ja by som, samozrejme, tak isto chcel poďakovať televízii TA3 za profesionálny prístup a myslím si, že relácie, ktoré boli, prostredníctvom tej relácie Euroskop odvysielané, priniesli tej odbornej či širokej verejnosti dostatok informácií o výsledkoch výskumu a vývoja prostredníctvom teda prostredníctvom teda   podporované európskymi štrukturálnymi fondmi. Ďakujem pekne a dovidenia."

Simona Frantová: „Ďakujem ešte raz, dovidenia. Posledná časť relácie Euroskop je za nami. Ďakujem za vašu priazeň a verím, že sa v budúcnosti opäť spoločne stretneme pri hodnotení ďalších úspešných projektov z nového programového obdobia. Majte sa pekne. Dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, Slovenská akadémia vied, vedecké parky, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač