Workshop v CVTI SR: Popularizácia a komunikácia vo vede

24. 04. 2015

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa v dňoch 22. a 23. 4. 2015 uskutočnil workshop PopVaT I. na tému: Popularizácia a komunikácia vo vede. Dvojdňové podujatie zorganizovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT pri CVTI SR

RNDr. Pavol Siman, PhD., SAV

Workshop otvorila Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. S úvodným príhovorom vystúpil RNDr. Pavol Siman, PhD.,  zástupca podpredsedu Slovenskej akadémie vied pre 1. oddelenie.

PopVaT_otvorenie_22-04-2015

Program prvého dňa workshopu obsahoval päť prednášok.

Ing. Igor Lacík, DrSc.

S prezentáciou na tému Skúsenosti s popularizáciou vedy z pohľadu vedcov vystúpil Ing. Igor Lacík DrSc., vedecký pracovník v oblasti Makromolekulová chémia, kinetika a biomateriály, riaditeľ Ústavu polymérov SAV. Popularizácia vedy sa stala súčasťou jeho profesionálneho života. Pri popularizácii ide o zrozumiteľný a zaujímavý „preklad” vedeckých výsledkov pri zachovaní kompletnosti informácie. Veda a vzdelanie sú kľúčové zložky kultúrnej spoločnosti, ktoré si vyžadujú reálny záujem, stratégiu a finančnú podporu. Popularizácia je prirodzenou súčasťou tohto procesu.

Mgr. Daniel Duriš

O odporúčaniach Ako získať viac návštevníkov z vyhľadávača Google? hovoril Mgr. Daniel Duriš, odborník v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače v Pizza SEO, s.r.o. Špecializuje sa na použiteľnosť a prístupnosť webových stránok, ako aj na štatistické nástroje. Pri prezentácii firmy sa zameral na prácu s webom, konkrétne s vyhľadávačom Google a SEO optimalizáciu stránok – so zameraním na propagáciu vedy a techniky prostredníctvom týchto nástrojov. Venoval sa tiež redizajnu zastaraného webu, možnostiam editácie vlastnej web stránky vedcami, ako aj dôležitosti jednoduchého a prehľadného webu.

Andrej Salner

S ďalšou prezentáciou na tému Sociálne siete nie sú veda vystúpil Andrej Salner, senior konzultant spoločnosti Pizza SEO, s.r.o., ktorý sa špecializuje na tvorbu on-line marketingových stratégií  a optimalizáciu webových projektov pre vyhľadávače. Hovoril o propagácii vedy a techniky prostredníctvom sociálnych sietí. Venoval sa dôvodom výberu sociálnych sietí, ako „médiu“ na sprostredkovanie aktuálnych informácií o výskume, ako aj rôznym výhodám sociálnych sietí. Na konkrétnych príkladoch uviedol rozdiel medzi aktivitou vedcov a vedeckých inštitúcií v zahraničí a u nás.

 

Tému Ako popularizovať vedu v elektronických médiách prezentovala Zuzana Vitková, projektová manažérka a šéfredaktorka portálu science.sk. Hovorila o obsahu portálu a poskytla niekoľko tipov, ako účinne prezentovať výskum tak, aby ho šírili média a čitateľ či poslucháč ho pochopil. Výskum, ktorému verejnosť nerozumie, je len ťažko prijatý a má oveľa menšie účinky na spoločnosť, ako ten, ktorý vie vedec vysvetliť v „zrozumiteľnej reči“. Komunikácia vedcov s médiami je dôležitým faktorom pri informovaní verejnosti a súčasných pokrokoch vo vede a výskume.

Zuzana Vitková

 

Mgr. Zuzana Čeplíková

Portál Veda na dosah predstavila jeho šéfredaktorka Mgr. Zuzana Čeplíková, vedúca Odboru elektronických médií a multimédií, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Informovala, že portál www.vedanadosah.sk buduje CVTI SR v rámci projektu PopVaT. Ide o nové on-line prostredie pre PR slovenskej vedy a techniky, ktoré predstavuje jednotný priestor na prezentáciu aktivít a inštitúcií zameraných na popularizáciu vedy a techniky.

Na programe druhého dňa workshopu bolo takisto päť prednášok.

Mgr. Patrícia Stanová

Úvodnú tému druhého dňa pod názvom Popularizácia vedy a techniky na Slovensku prezentovala Mgr. Patrícia Stanová, vedúca Odboru propagácie vedy a techniky, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI  SR. Prítomných oboznámila s aktivitami NCP VaT a s prieskumami  popularizácie vedy a techniky,  ktoré pracovníci CVTI SR zrealizovali v rokoch 2013 a 2015. Cieľovou skupinou  boli žiaci  ZŠ a SŠ, široká verejnosť a vedecká komunita.

Mgr. Martin Hajduch, PhD.

S prezentáciou Od The New York Times po SME – môj príbeh vystúpil Mgr. Martin Hajduch, PhD., samostatný vedecký pracovník a vedúci oddelenia reprodukčnej a vývinovej biológie v Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV. Na vlastných skúsenostiach s popularizáciou vedy a výskumu a konkrétnych príkladoch uviedol niekoľko dôležitých faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či bude výskum publikovaný alebo odmietnutý. Hovoril tiež o tzv. „impact factore“ vedeckých časopisov a formulácii výskumu do zaujímavého a zrozumiteľného textu, ktorý však nestratí na svojej kvalite a dôležitosti výberu vhodného výskumu na popularizáciu.

Martin Maruniak

S témou Ako popularizovať vedu zaujal Martin Maruniak, novinár, konzultant, lektor, kouč. Vo svojom vystúpení sa venoval komunikácii a vzťahom s médiami. Hovoril o najúčinnejších metódach a formách prezentovania aktivít a výsledkov výskumu prostredníctvom komunikačných kanálov. Upozornil, že ak chcú vedci upútať správou o svojom projekte alebo výsledkoch výskumu, je dôležité, aby ich informácie vynikli medzi ostatnými. Poradil tiež, ako je najlepšie osloviť médiá a detailne vysvetlil pravidlá pri písaní tlačových správ a pozvánok.

Mgr. Alena Bachratá

S námetmi Ako môže pravdepodobnosť zaujať žiakov aj vo voľnom čase? vystúpila Mgr. Alena Bachratá, študentka PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Predstavila korešpondenčné semináre a vysvetlila ako fungujú. Predviedla konkrétnu úlohu z teórie pravdepodobnosti, ktorú riešili žiaci druhého stupňa ZŠ. Ukázala rôzne prístupy žiakov k riešeniu a objavy, ktoré dokázali sami vytvoriť. Poukázala na to, aký vplyv má „matematika hrou“ na neskoršie vzdelávanie, výber povolania a celkové zmýšľanie detí.

doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.

Program workshopu uzavrela podnetná prezentácia Tajomný svet vedy a techniky, s ktorou vystúpila doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., pedagogička z Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Poukázala na  súčasný stav vzdelávania v oblasti vedy a techniky na základných, stredných a vysokých školách.   Upriamila pozornosť na faktory, ktoré ovplyvňujú výber povolania. Je dôležité hľadať nové spôsoby motivácie žiakov základných a stredných škôl k zvýšeniu ich záujmu o štúdium technických a prírodovedných disciplín. Poskytla tiež prehľad dostupných popularizačných aktivít na Slovensku.

 

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová, Mgr. art. Ján Michálik

Kľúčové slová:
CVTI SR, masmediálna komunikácia, vysoké školy, popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied, workshop, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Spoločenské vedy

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Tlač