Oceňovanie Vedec roka SR 2014

12. 05. 2015

Vedec roka SR 2014 logo

Bratislava, 12. 5. 2015
                    
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizovali  18. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov  – Vedec roka SR 2014. Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

Vedec roka SR 2014 slávnostné oceňovanie

Hostia na slávnostnom oceňovaní súťaže Vedec roka SR 2014

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 12. 5. 2015 o 10.00 hod. v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska,  štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík,  DrSc., a prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING. Hodnotiacu komisiu viedla podpredsedníčka SAV RNDr. Eva Majková, DrSc.

Prezident SR Andrej Kiska vystúpil s prejavomS úvodným príhovorom vystúpil prezident SR Andrej Kiska. Okrem iného povedal: „Je dôležité vyzdvihovať výnimočné výsledky, upozorňovať na význam, ktorý pre náš pokrok a pre úspech našej krajiny majú prvotriedni vedci, akými sú dnešní ocenení v oblasti prírodných vied a technológií. Je to práve tvorivá práca vás ocenených a vašich kolegov, ktorá zásobuje spoločnosť na Slovensku poznaním a dáva jej možnosť rásť. Bez kvalitného výskumu by nebolo dobrých inovatívnych nápadov a riešení pre naše každodenné individuálne starosti, ale aj pre veľké a ťažké spoločenské výzvy a problémy. Na druhej strane táto nevyhnutnosť pripomínať si, akí dôležití sú pre nás špičkoví vedci a výskumníci, hovorí aj o tom, že na to štát a naša spoločnosť často zabúda." Ďalej uviedol: „Stretávam sa s vedcami, počúvam vaše názory a návrhy a ako prezident často upozorňujem na problémy, ktoré musí naša krajina v tejto oblasti riešiť, napríklad rozumnejšie a lepšie financovanie vedy a výskumu z verejných zdrojov, podpora súkromných investícií v oblasti inovácií, lepšie prepojenie výskumu a praxou, fungujúci právny rámec na ochranu duševného vlastníctva, nehovoriac o kvalitnom vzdelávaní našich detí. Sú to problémy, ktorým sa musíme postaviť čelom nie o päť, o desať rokov, ale dnes."

Prezident SR v závere svojho vystúpenia zdôraznil: „Slovensko potrebuje úspešné príbehy, ako sú tie vaše. Potrebujeme vaše odhodlanie neuspokojiť sa s tým čo je, s tým čo máme, s tým čo dnes vieme a dokážeme, vašu úlohu klásť si ťažké otázky a poctivo hľadať pravdivé, hoci často komplikované odpovede, vašu ochotu argumentovať, dokazovať, oddeľovať pravdu od nepravdy a schopnosť využívať to najcennejšie čo na Slovensku máme – ľudskú tvorivosť, šikovnosť a vynachádzavosť." Oceneným poďakoval a zaželal im veľa úspechov v práci.

Vedec roka SR 2014 ocenení vedci

Ocenení vedci, zľava: Ľubomír Švorc, Pavol Miškovský, Lucia Kučerová, Fedor Gömöry, Sergej Hloch (Foto: CVTI SR)

Za rok 2014 získali ocenenia osobnosti:

V kategórii Vedec roka SR

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied

Za výskum vedúci k novým poznatkom o správaní kompozitov supravodič/feromagnetikum v jednosmerných a striedavých magnetických poliach.

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. Laudatio: Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. je vedúcim kolektívu, ktorý skúma možnosti využitia progresívnych materiálov s nulovým elektrickým odporom, tzv. supravodičov v elektrotechnike. Vďaka invenčnosti a komplexnému prístupu, ktorý zahŕňa širokú škálu aktivít od skúmania fyzikálnych vlastností materiálov cez teoretické metódy výpočtu ich interakcie s elektromagnetickým poľom a vývoj špeciálnych experimentálnych metodík, až po návrh a testovanie laboratórnych modelov elektrických strojov, majú výsledky jeho tímu medzinárodný ohlas. Kombinovaním supravodivých a magnetických materiálov je možné vytvoriť kompozity so zaujímavými elektromagnetickými vlastnosťami. Doc. Gömöry sa zaslúžil o vývoj metód numerického modelovania správania týchto kompozitov a získané teoretické poznatky jeho tím úspešne aplikoval najmä v dvoch oblastiach, v predpovedi ohrevu pri prenose striedavého prúdu supravodivou páskou s magnetickou podložkou a pri zhotovení plášťa magnetickej neviditeľnosti. Výsledky výskumov prezentoval doc. Gömöry vo významných odborných vedeckých publikáciách.


 
V kategórii Vedkyňa roka SR

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied

Za výsledky vo výskume vlastností nádorových kmeňových buniek a bunkovej terapii agresívnych ľudských metastatických nádorov.

Mgr. Lucia Kučerová, PhD. Laudatio: Mgr. Lucia Kučerová, PhD. je vedúcou kolektívu vedcov, ktorý sa zameriava na štúdium biológie nádorovej bunky, interaktívnej signalizácie medzi nádorovými bunkami, strómou a mezenchýmovými kmeňovými bunkami v nádorovom mikroprostredí. Vedecké témy projektov riešia vzťah medzi chemorezistenciou a schopnosťou buniek iniciovať rast nádorov, vlastnosťami nádorových kmeňových buniek aj úlohe aktivovaných stromálnych fibroblastov v kontrole progresie malígneho ochorenia. Ťažiskovými výstupmi v poslednom období bolo niekoľko jej publikácií o využití ľudských mezenchýmových kmeňových buniek na nasmerovanú molekulárnu chemoterapiu nádorov. Svojím výskumom dospela k výsledkom, ktoré možno považovať za veľmi efektívny protinádorový prístup na dosiahnutie dlhodobého vyliečenia istého typu nádorového ochorenia.

V kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií

doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.
Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach

Za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu a mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií. 

doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.Laudatio: Doc. Ing. Sergej Hloch, PhD. aj napriek relatívne mladému veku patrí k erudovanej a vysoko kvalifikovanej generácii vedeckých pracovníkov na vysokých školách. Viac ako desať rokov sa venuje výskumu v oblasti progresívnych výrobných technológií , a to najmä výskumu technológie vodného prúdu. Dôkazom o vynikajúcich výsledkoch jeho vedeckých prác v tejto oblasti sú aj významné ocenenia a uznania, ktoré získal. Doc. Hloch má výbornú medzinárodnú vedeckú povesť. Aktívne spolupracuje s významnými vedcami takmer z celého sveta a v nadväzovaní vedeckej spolupráce aktívne pokračuje aj ďalej. Pravidelne recenzuje príspevky v renomovaných karentovaných časopisoch a v niektorých z nich je aj členom redakčných rád. Má mimoriadne organizačné schopnosti s orientáciou na cieľ s vysokou empatiou. V úlohe vedúceho výskumnej skupiny je vždy pripravený pomôcť mladším kolegom. Jeho spolupracovníci ho rešpektujú ako človeka s otvorenou mysľou pre nové návrhy, je pracovitý v objavovaní nových technológií a zároveň je nezávislým vedcom, ktorý prijíma nevyriešené problémy ako výzvu a nie ako problém.

V kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging. 

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.Laudatio: Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti biofyziky a biofotoniky. Je zakladateľom a zároveň dlhoročným vedúcim Katedry biofyziky, ako aj novovytvoreného Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ v Košiciach, je garantom magisterského a doktorandského štúdia v odbore biofyzika a predsedom celoslovenskej komisie na udeľovanie titulov DrSC. v spomínanom odbore. Vzácne skúsenosti získal aj pri manažovaní a koordinácii medzinárodných projektov. Ako školiteľ 19-tich ukončených PhD. študentov, významný koordinátor medzinárodných bilaterálnych projektov a autor vyše 110 publikácií a viacerých článkov, sa natrvalo zapísal do vedeckého diania vo svete.

V kategórii Mladá osobnosť vedy

doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za vysokú vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu v oblasti elektrotechnickej charakterizácie biologicky aktívnych látok a využitia nových elektródových materiálov v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze.

doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.Laudatio: Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. patrí k mimoriadne aktívnym pracovníkom v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, a to rozsahom metodického a problémového záberu, ako aj počtom a kvalitou publikácií a výsledkov. Ťažiskom vedeckovýskumnej činnosti doc. Švorca bol vývoj nových, rýchlych a citlivých elektroanalytických metód pre stanovenie analytov na stopovej koncentračnej hladine v potravinárskych, klinických a environmentálnych vzorkách. Vedeckovýskumná práca Ing. Švorca je iniciatívne spájaná s výchovou študentov v rámci bakalárskych projektov, semestrálnych a diplomových prác, čo sa prejavilo na ich úspechoch a umiestnení na študentských vedeckých podujatiach. Vedecká činnosť je dokumentovaná aj jeho publikačnou aktivitou, ako aj riešením viacerých programov na podporu výskumníkov STU. Je riešiteľom niekoľkých projektov, v ktorých sa zaoberal štúdiom kryštálovej a molekulovej štruktúry aktívnych látok. Svojim významom a kvalitou sú výsledky jeho práce naozaj obdivuhodné.

 Prezident SR A. Kiska blahoželá vedcovi roka F. Gömörymu (vľavo)
Prezident SR Andrej Kiska blahoželá Vedcovi roka SR 2014 Fedorovi Gömörymu (vľavo)

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže sa zúčastnili aj partneri podujatia, ktorými boli spoločnosti SVOP, Datalan,  INFOkey.skBayer. Mediálnymi partnermi Vedca roka SR 2014 boli RTVS,  Quark, Parlamentný kuriér, science.sk, Televízia Z, teraz.sk, TASR a VAT – magazín o vede a technike. Za podporu podujatia vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým partnerom.

Dizajn tohtoročného ocenenia navrhol talentovaný študent, Jakub Masár, z Ústavu dizajnu  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Podujatie moderoval PhDr. Igor Haraj, PhD. V programe vystúpila herečka a speváčka Barbora Švidraňová spolu s klaviristom Lukášom Cintulom.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2014 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

Kontakt pre média – CVTI SR:   
Mgr. Monika Vozárová; 02/69253 161; monika.vozarova@cvtisr.sk

Kontakt na organizačný výbor podujatia: 
Mgr. Andrea Putalová; tel. 02/692 53128; andrea.putalova@cvtisr.sk
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Tlačová správa CVTI SR

Fotogaléria na portáli NCP VaT

Z podkladov spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Oravcová, CVTI SR

Vedec roka SR 2014_loga partnerov

 

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky, ceny za vedu a techniku, súťaže, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač