Rastliny už nestačia nášmu tempu...

05. 05. 2015

Hosť Vedy v CENTRE doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave uskutočnilo sa dňa 30. apríla 2015 (vo štvrtok) o 17.00 hod. ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve. Organizátorom vedeckých kaviarní pod názvom Veda v CENTRE  je  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Hosťom aprílovej Vedy v CENTRE bol molekulárny biológ a uznávaný odborník na rastlinné biotechnológie doc. RNDr. Ján Kraic, PhD., z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Popri vedeckej práci vyučuje na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Doc. Ján Kraic sa vo svojom vystúpení na tému Rastliny už nestačia nášmu tempu... zameral na vývoj rastlín a civilizácie, domestikáciu rastlín, súčasnosť a budúcnosť geneticky modifikovaných rastlín, testovanie a ďalšie súvisiace otázky. Hovoril o dôvodoch a spôsoboch neustáleho zlepšovania vlastností rastlín, o podstate cieleného a kontrolovaného prenosu génov medzi organizmami. Vysvetlil, prečo treba zlepšovaťvlastnosti rastlín a aké zásadné objavy ovplyvnili a urýchlili tento proces.

Veda v CENTRE 30-04-2015 doc. J. Kraic, Z. Hajdu

Odkedy človek žije na planéte Zem, bez rastlín nemôže žiť ani prežiť. Rastliny treba neustále zlepšovať (šľachtiť) v súlade s vývojom počtu obyvateľov na Zemi. Nárast počtu obyvateľstva je silnejší ako sú možnosti planéty ho uživiť. Molekulárne nástroje zásadne zrýchlili proces vylepšovania vlastností rastlín. Evolučný vývoj rastlín však nestačí rapídnemu tempu nárastu ľudskej populácie a zákonite ani ich narastajúcim požiadavkám na potraviny a suroviny.

doc Ján Kraic vo Vede v CENTRE 30-04-2015

Domestikácia rastlín sa používa už 12 tisíc rokov. Človek zámerne niektoré gény vyberal, iné eliminoval. Mnohé gény takmer úplne eliminoval a iné kumuloval – najmä gény znižujúce životaschopnosť rastliny v prírode. Geneticky modifikované rastliny (GMR) sú už desaťročia reálnou súčasťou života, životného prostredia a výroby (potraviny, krmivá, lieky, suroviny, výrobky, služby). Sú efektívnym inovačným faktorom v poľnohospodárstve. Menia manažment pestovania rastlín v rastlinnej výrobe. Ich pestovanie aj výroba sú regulované a kontrolované. Sú stanovené zásady koexistencie v poľnohospodárstve.

Veda v CENTRE 30-04-2015

Menia hospodársky význam rastlín a pôdohospodárstva. Sú predmetom a nástrojom politickým a ekonomickým, viac ako témou vedeckej diskusie. Je tu zvláštny postoj najmä EÚ ku GMR. Témy a otázky spojené s GMR: Vplyv na zdravie konzumentov? Vplyv na zložky životného prostredia? Vzťah ku klimatickým zmenám? Faktor udržateľnosti poľnohospodárstva. Globálny vplyv na biodiverzitu? Horizontálny prenos (trans)génov? Ekonomická efektívnosť ich pestovania. Označovanie produktov vyrobených z GMR – možnosť výberu. Etická stránka (stanoviská svetových náboženstiev). Monopolizácia vývoja GMR a patentovanie.

Zľava doc. Ján Kraic a prof. Ján Turňa vo Vede v CENTREV závere doc. Ján Kraic pripomenul slová Normana E. Borlauga z rozhovoru pre Houston Chronicle, publikovaného 13. júla 2008 pod názvom Genetic modification can feed the world (Genetické modifikácie môžu nakŕmiť svet): Výskum pokračuje, pokrok bol urobený. Geneticky modifikované organizmy sú veľkým krokom dopredu, nejasnosti okolo však pretrvávajú. Niektorí ľudia sa obávajú genetických modifikácií, čo nie je na mieste, pretože genetické modifikácie rastlín a živočíchov už vykonávame veľmi dlho. Predtým, než sme túto činnosť nazývali vedou, ľudia vyberali najlepšie potomstvá z krížení.

Medzi účastníkmi Vedy v CENTRE na tému Rastliny už nestačia nášmu tempu... bol aj prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR. Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Oravcová

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

<< < | 1 | 2 | > >>

J. Kraic: V súčasnosti sa znova venujem rastlinným biotechnológiam

Tlač