UK podporila mladých vedcov sumou 255 000 EUR

28. 05. 2015

logo UK BratislavaNa pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa už po devätnásty raz udeľovali Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov UK – vo veku do 30 rokov. Granty UK v tomto roku získalo 269 projektov. Univerzita ich podporila sumou 255 490 EUR, čo v priemere predstavuje takmer 950 EUR na jeden grant.

O Granty UK sa v tomto roku uchádzalo 526 žiadateľov, z ktorých odborné komisie odporučili podporiť 269 projektov. „Som rád, že záujem o granty bol aj v tomto roku na porovnateľnej úrovni s predošlým rokom. Je to pozitívny ukazovateľ vedeckovýskumných ambícií a tvorivej invencie mladých univerzitných pracovníkov,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Najviac projektov predložila rovnako ako vlani Prírodovedecká fakulta UK – 190, z ktorých bolo úspešných 96. Nasleduje ju Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorá podala 75 projektov, 39 z nich bolo podporených. Lekárska fakulta UK predložila 57 žiadostí, z ktorých 29 získalo grant. Z Jesseniovej lekárskej fakulty UK bolo zaevidovaných 48 projektov, z ktorých 24 bolo podporených. Aj v tomto roku univerzita prijala a súčasne i podporila jeden „integrovaný“ projekt, na ktorom participujú riešitelia z Právnickej fakulty UK a Filozofickej fakulty UK.

Žiadatelia, ktorí získali tohtoročné granty, riešia napríklad tieto projekty: Civilizačné ochorenia z pohľadu farmakoekonomiky a liekovej utilizácie v SR (Farmaceutická fakulta UK), Obraz Slovenska v cestopisnej literatúre 18. a 19. storočia (Filozofická fakulta UK), Diagnostika intrauterinného stavu plodu pred termínom pôrodu (Jesseniova lekárska fakulta UK) či Analýza reflexie moci v praxi sociálnych pracovníkov s marginalizovanými skupinami (Pedagogická fakulta UK).

 

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave

E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk

www.uniba.sk

 

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy

Tlač