V Martine slávnostne otvorili novostavbu BioMedu

22. 05. 2015

logo UK BratislavaMartin 21. mája 2015: Vo štvrtok 21. mája 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novostavby Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (BioMed Martin) na Malej hore v Martine. Na podujatí sa zúčastnili  predseda vlády SR doc. JUDr. Robert Fico, CSc., rektor UK prof. RNDr. Karola Mičieta, PhD., dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ako aj ďalší významní hostia.

BioMed Martin patrí k najvýznamnejším a najrozsiahlejším projektom Jesseniovej lekárskej fakulty UK, ktorý má prispieť k zvýšeniu kvality najmä v štyroch oblastiach výskumu: neurovedy so zameraním na ochorenia nervového systému a štúdium stresovej odpovede, chronického kašľa i viscerálnej bolesti. Ďalšiu oblasť predstavuje molekulová medicína, a to najmä výskum kardiovaskulárnych a metabolických ochorení, prenatálnej diagnostiky, genotoxicity a mutability prostredia. Podstatná je tiež riadená tkanivová regenerácia ako progresívna metóda liečby. Významnú úlohu bude zohrávať oblasť onkológie – od prevencie cez diagnózu až po personalizovanú liečbu nádorových ochorení. Štvrtou dôležitou disciplínou, ktorou sa bude centrum zaoberať, je respirológia hlavne v rámci hodnotenia vlastností nových liečiv. Zameria sa tiež na modely ochorení súvisiacich s poškodením pľúcneho surfaktantu.

nová budova BioMed

BioMed Martin predstavuje multidisciplinárne centrum, ktoré vytvára intelektuálne stimulujúce prostredie pre realizáciu výskumno-vývojových aktivít. V priestoroch tohto martinského centra bude pracovať minimálne 200 vedeckých pracovníkov a doktorandov.

„Pred rokom a pol sme spoločne s vtedajším ministrom školstva Dušanom Čaplovičom podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu BioMed Martin, ambicióznej vízie jeho vynálezcu prof. Jána Danka, dekana JLF UK. Som veľmi rád, že dnes symbolicky napĺňame povestné do roka a do dňa,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Projekt je koordinovaný dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc. Riaditeľkou centra sa od 20. apríla 2015 stala prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. Výstavba trvala od júna 2014 do novembra 2014 a celkové náklady na realizáciu projektu predstavovali 26,31 mil. eur. BioMed Martin bol financovaný z operačného programu Výskum a vývoj. Finančné prostriedky vo výške 22,37 mil. eur poskytol Európsky fond regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu sa na projekt vymedzila suma 2,63 mil. eur. JLF UK prispela z vlastných zdrojov čiastkou 1,31 mil. eur.

Tlačová správa: Univerzita Komenského v Bratislave


Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University


Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
biotechnológie v zdravotníctve

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač