Vedci sa obávajú o nezávislosť SAV

27. 05. 2015

(26.05.2015; Televízna stanica STV 2; Správy a komentáre; 21:00; por. 3/6; Kristína Hamárová / Miro Frindt)

Miro Frindt, moderátor: „Vedci sa obávajú, že Slovenská akadémia vied stratí nezávislosť. Novelu zákona, vďaka ktorej sa od januára mala z akadémie stať verejná výskumná inštitúcia, zastavili pripomienky poradcov premiéra. Podľa vedenia akadémie za nimi stojí aj odvolaný predseda Jaromír Pastorek. Nezávislosti akadémie aj v budúcnosti sa dovolávali desiatky vedcov."

Kristína Hamárová, redaktorka: „Zákon, podľa ktorého sa majú jednotlivé ústavy Slovenskej akadémie vied zmeniť na verejné výskumné inštitúcie, čaká na prerokovanie vlády už viac ako mesiac. Aj napriek tomu, že prešiel medzirezortným pripomienkovaním a bol schválený legislatívnou radou vlády, zbor premiérových poradcov vzniesol nové pripomienky. Tie by podľa vedenia akadémie mohli ohroziť jej činnosť."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Majú sa pripraviť transformačné projekty jednotlivých inštitúcií a budúci minister školstva mal mať v ruke to právo rozhodnúť, či ten transformačný projekt je dobrý alebo nie. A keď by sa rozhodol, že ten transformačný projekt dobrý nie je, tak inštitúcia by zanikla."

Kristína Hamárová: „Vedenie akadémie takéto zásahy do svojej samosprávy odmieta. Novela sa tak pravdepodobne nedostane ani na zajtrajšie rokovanie vlády. To bol však hraničný termín na to, aby sa akadémia stihla zmeniť na verejnú inštitúciu do konca tohto roka. Predkladateľ zákona ministerstvo školstva sa tak obáva možných problémov pri čerpaní eurofondov."

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. Smeru‑SD): „Ja si stojím za tým pôvodným návrhom tak, ako sme  ho vypracovali s akadémiou vied. V tejto chvíli zisťujeme, do akej miery nám to skomplikuje život, či je možné, aby transformované ústavy Slovenskej akadémie vied vedeli čerpať štrukturálnu pomoc aj po tom, ako sa transformujú už počas toho čerpania. Takže v tejto chvíli je to naozaj technická otázka, ktorú sa snažíme vyriešiť s Bruselom."

Kristína Hamárová: „Za zachovanie samosprávnosti Slovenskej akadémie vied a pôvodný návrh zákona o jej transformácii prišli dnes protestovať aj desiatky vedcov a zamestnancov akadémie."

Alexandra Záhradníková, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV: „Dneska som prišla podporiť ten hlas Slovenskej akadémie, že žiadame minimálne tú samosprávnosť, že žiadame možnosť rozhodovať sami o sebe, pretože žiaden politik nie je dostatočný odborník na to, aby vedel posúdiť potrebu jednotlivých druhov výskumu."

Kristína Hamárová: „Za pripomienkami zboru poradcov stojí podľa vedenia akadémie jej nedávno odvolaný predseda Jaromír Pastorek."

Pavol Šajgalík: „Návrh na tom rokovaní, ktoré sme mali na úrade vlády, predkladal splnomocnenec vlády pre vedu a techniku, pán profesor Pastorek. Neviem celkom posúdiť, čo je motivácia."

Jaromír Pastorek, splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie: „Vedenie akadémie povedalo, že dal to útvar splnomocnenca. Tak nech povedia, kde som oficiálne čo dal. Veď ja už som sa k tomu vyjadroval x‑krát. Tak keď si to niekto myslí a to povie, tak nech to dokáže."

Juraj Draxler: „Pán splnomocnenec bol jedným z tých, ktorý vznášal námietky, vznášal pripomienky mimo toho samotného oficiálneho pripomienkového procesu. Ja nemám problém s tým, aby sme ďalej diskutovali o tom, ako zákon vylepšiť. Len zdôrazňujem, potrebujeme, aby to bolo naozaj transparentnou formou."

Kristína Hamárová: „Nový zákon o verejnovýskumných inštitúciách je podľa ministerstva dôležitý najmä pre zvýšenie dynamiky fungovania akadémie. Mal by totiž umožniť rozdeliť peniaze na základe výkonov, čo by znamenalo, že menej aktívne tímy vedcov by dostávali aj menšie mzdy."

Miro Frindt: „A minister školstva Juraj Draxler a predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík naživo v štúdiu. Dobrý večer páni, vitajte."

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. Smeru‑SD, hosť v štúdiu): „Pekný večer."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied (hosť v štúdiu): „Dobrý večer."

Miro Frindt: „Pán minister, skúsme krátko a stručne. Prečo by sa mala Slovenská akadémia vied zmeniť?"

Juraj Draxler: „Pretože model prísnych úradníckych platov, ktorý dnes existuje, vede nesvedčí. Potrebujeme, aby to prostredie bolo trošku lepšie manažérsky spravované, aby tam, kde je vedecká kvalita išli skutočne aj financie. To mal riešiť práve tento návrh zákona, ktorý sme pripravili tak, aby do značnej miery kopíroval to, čo už dnes majú verejné vysoké školy. To znamená, tie prvky samosprávnosti, nakladanie s majetkom, ktoré majú verejné vysoké školy. Samozrejme, že akýmsi ďalším motívom bolo to, aby Akadémia vied tam, kde má kvalitný aplikovaný výskum, vedela vytvárať napríklad spoločné podniky s firemnou sférou, aj takýmto spôsobom pritiahla viac financií do vedy. Zároveň ale musím povedať, že skutočne aj do budúcna zďaleka to dominantné bremeno financovania vedy ostane na štáte. Štát bude ďalej financovať Akadémiu vied. Podstatné je ale, aby sme vytvorili veľký akýsi väčší prvok súťažného financovania tak, aby sme zabezpečili, aby Akadémia vied pokračovala v kvalitnom základnom výskume, čo je historicky veľmi silná stránka akadémie, aby sme zabezpečili to, že tam bude kvalitný spoločensko‑vedný výskum. Ale potrebujeme, aby to prostredie bolo flexibilnejšie a potom samozrejme sme pripravení navyšovať prostriedky, ktoré pôjdu cez grantový systém."

Miro Frindt: „Ministerstvo sa v podstate na novom zákone o verejných výskumných inštitúciách už vlani dohodlo. Pán Šajgalík, prečo máte dnes k tomu zákonu pripomienky? V čom je problém presne?"

Pavol Šajgalík: „Pripomienky, ktoré sme dostali v písomnej podobe minulý týždeň na Úrade vlády, vlastne sú pre nás ako keby nové. Pretože zákon, ktorý pripravilo ministerstvo školstva, išiel do pripomienkového konania v decembri minulého roku. My ako Slovenská akadémia vied sme sa na príprave toho zákona intenzívne podieľali. Ten zákon prešiel kompletným pripomienkovým konaním. Mali sme rozhovory so všetkými relevantnými partnermi. Tu by som chcel zdôrazniť úlohu povedzme ministerstva financií, ktoré samozrejme malo svoje pripomienky k tomu. Všetky boli zohľadnené a vždy sa našlo kompromisné riešenie."

Miro Frindt: „V čom je teda ten problém?"

Pavol Šajgalík: „Ten problém, ktorý je tu formulovaný v týchto nových pripomienkach, lebo chcel by som dokončiť ešte to, že vlastne aj legislatívna rada vlády skončila tento proces v podstate konsenzuálne a zákon vyšiel bez rozporu na rokovanie vlády. Ono sa vynorili pripomienky, ja to hovorím z prostredia poradcov pána premiéra a na rokovaní minulý týždeň sme ich dostali v písomnej podobe. Tie pripomienky, ktoré sme dostali v písomnej podobe, v podstate zmenili duch toho pôvodného zákona. Lebo ten pôvodný zákon tak, ako povedal pán minister, mal rozviazať ruky Slovenskej akadémii vied v istej flexibilite, viedol ju k väčšej dynamičnosti, a predpokladali sme aj teda nejaký väčší synergický efekt aj spájania inštitúcií v rámci Slovenskej akadémie vied a aj teda vyššiu efektívnosť vynakladania prostriedkov, a v neposlednej miere aj širšiu možnosť spolupráce s hospodárskou sférou. Neobmedzoval by som to na priemysel, ale s hospodárskou sférou. Tie pripomienky, ktoré prišli, jedna tá závažná je, aby inštitúcie pripravovali takzvaný transformačný projekt. A ten transformačný projekt má taxatívne vymenované množstvo vecí, ktoré musí spĺňať. A v konečnom dôsledku o tom transformačnom projekte jednotlivých inštitúcií by rozhodoval minister. A týmto krokom, keď minister rozhodne, že transformačný projekt je dobrý a inštitúcia ide ďalej ako verejno‑ výskumná, a keď sa rozhodne, že nie je dobrý, tu je to taxatívne vymenované, že organizácia týmto dňom zanikne. V tomto vidíme stratu samosprávnosti."

Miro Frindt: „Pán minister, vám sa to zdá v poriadku, že vy sám môžete, vy sám alebo ktokoľvek iný môžete v úlohe ministra môže rozhodovať takto?"

Juraj Draxler: „Nie, nezdá sa mi to v poriadku. Je to niečo, čo sa vynorilo minulý týždeň. Ide o materiál, ktorý začal kolovať v kuloároch a vyšiel z úradu splnomocnenca pre vedu. Ja s takýmto návrhom nesúhlasím. Nesúhlasím s tým, aby sme takto radikálnym škrtom obmedzili samosprávnosť Akadémie vied, pod takýto návrh sa ako minister ani nepodpíšem."

Miro Frindt: „Čiže zmeníte to nejakým spôsobom? Akým? Kto bude o tom rozhodovať napokon o tejto konkrétnej veci?"

Juraj Draxler: „V konečnom dôsledku bude rozhodovať samozrejme vláda a nakoniec parlament. Ešte raz zdôrazňujem. Ja sa pod taký materiál, ktorý by jedným škrtom pera v podstate zrušil autonómnosť Akadémie vied, v žiadnom prípade nepodpíšem."

Miro Frindt: „Myslel som skôr na tento konkrétny bod alebo paragraf, neviem, ako je to formulované v tom zákone, ktorý teraz popisoval pán Šajgalík. Zrejme máte nejakú predstavu, ako by to malo fungovať v praxi. Čiže vaša predstava je aká?"

Juraj Draxler: „V praxi chceme zachovať samosprávnosť Slovenskej akadémie vied. Tam nebolo žiadneho sporu medzi vedením akadémie a medzi ministerstvom školstva. Jeden argument, ktorý sa tiež vynáral skôr kuloárne, bol argument, že ten návrh zákona, ako sme ho predložili my, by umožňoval akési príliš netransparentné narábanie s majetkom, ktorý by prešiel na transformované ústavy Slovenskej akadémie vied. To je dosť dôležitý bod. Chcem zdôrazniť, že ten návrh zákona, ako sme ho my predložili, veľmi výrazne obmedzoval akékoľvek nakladanie s majetkom. V podstate, ak to zjednoduším, ústavy by mali ten majetok len v akejsi správe. Ten majetok, ktorý by  neprešiel vkladom, by nemohli s ním nijakým spôsobom hýbať bez ďalšieho dovolenia štátu. Takže naozaj ten návrh, ktorý sme my pripravili, myslím si, že aj zachraňoval majetok štátu alebo vytvoril veľmi silné mantinely pre nakladanie s majetkom štátu. A to je niečo, kde boli možno tie prvotné diskusie také, kde sa začalo diskutovať o tom, či naozaj potrebujeme tento zákon, pretože bola určitá snaha zo strany niektorých zamestnávateľských zväzov a združení vstupovať do rozhodovacích procesov v rámci ústavov Akadémie vied. Je to niečo, s čím sme nesúhlasili ani my, ani ministerstvo financií."

Miro Frindt: „Pán Šajgalík, vám stačí takáto odpoveď?"

Pavol Šajgalík: „Mne stačí tá odpoveď v tom zmyslel, lebo ak to preložím a ako som to porozumel, táto novela alebo ako to mám nazvať tieto pripomienky, ktoré boli minulý týždeň formulované, tak ministerstvo školstva odmieta v plnej miere. Čiže je ťažko sa vyjadrovať k tomu, či sa ministrovi tento konkrétny bod v tom návrhu alebo v tej novele páči alebo nie, lebo pán minister alebo respektíve ministerstvo školstva po rokovaní s nami túto novelu odmieta en bloc. Čiže a my dneska, Slovenská akadémia vied vydala včera vyhlásenie, pod ktoré sa podpísal aj snem Slovenskej akadémie vied, napokon aj odbory Slovenskej akadémie vied a aj iniciatíva A veda chce žiť, sme vydali stanovisko, že my s týmto zásadne nesúhlasíme."

Miro Frindt: „No dobre. Tak vy sa v podstate zhodujete. Prečo si nesadnete za stôl a nedohodnete sa?"

Pavol Šajgalík: „Medzi nami rozpor asi nie je."

Juraj Draxler: „Medzi nami žiaden rozpor nie je, pán redaktor."

Miro Frindt: „Čiže najbližšie kedy, lebo ten zákon, už ste povedali aj vy, ten zákon už mohol byť alebo teda mal byť na svete. Hej? Zatiaľ nie je. Kedy sa dohodnete a kedy ho predložíte vy do vlády na..."

Juraj Draxler: „Pán redaktor, ten zákon na svete už dávno je. Ide o to, aby sa dostal na rokovanie vlády, aby ho vláda schválila, aby mohol ísť..."

Miro Frindt: „Tak som to myslel."

Juraj Draxler: „...do parlamentu. Ja dúfam, nechcem, aby tá situácia bola zase príliš dramatizovaná. Ja si myslím, že naozaj v tejto situácii ide do značnej miery aj o nejaké nedorozumenia. Preto je potrebné, aby sme si všetci ešte raz sadli k jednému stolu, aby sme si vyjasnili vzájomné pozície a naozaj, aby došlo k tomu, že potom tento zákon odblokujeme a pôjde na rokovanie vlády a do Národnej rady. V tejto chvíli nie sme schopní dodržať tie pôvodné termíny, ktoré zákon predpokladal. Práve preto zdôrazňujem, budeme musieť zistiť, do akej miery sme limitovaní napríklad tým, ako budú môcť transformované ústavy čerpať štrukturálnu pomoc a ako rýchlo potrebujeme, aby tá transformácia prebehla."

Miro Frindt: „Bude to ešte do leta?"

Juraj Draxler: „Do leta ja nepredpokladám, že by ten samotný zákon prešiel vládou. Na to už nemáme, to by sme museli stihnúť tento týždeň, na to čas nemáme. Ak posunieme tie termíny transformácie, potom sa môžeme baviť o tom, že neprebehne transformácia k prvému januáru nového roku, ale dajme tomu k prvému aprílu ďalšieho roka."

Miro Frindt: „Posuňme sa trochu ďalej. Viete si predstaviť, že by niektoré ústavy akadémie zanikli alebo sa do nejakej miery obmedzili?"

Pavol Šajgalík: „Viete, toto je častokrát opakovaná otázka, že či všetky ústavy akadémie sú rovnako dobré alebo či sú dobré alebo zlé. Na toto v podstate máme názor taký, teda ten jeden je právny, ktorý hovorí o tom, že my máme v zákone mechanizmus, že ústavy sú vyhodnocované v akreditačnom procese každé štyri roky. A výsledkom toho akreditačného procesu je hodnotenie inštitúcií a máme takú škálu A, B, C, aj D. A v poslednom akreditačnom procese všetky ústavy akadémie skončili v kategórii A alebo B. To znamená, že sú veľmi dobré alebo dobré. Ja aj chápem hodnotenie mnohých relevantných ľudí alebo aj verejnosti, že možno nie je to celkom všeobecne platné v Slovenskej akadémii vied. A preto my navrhujeme aj ministerstvu, aby bol urobený medzinárodný audit kvality, výskumnej kvality ústavov Slovenskej akadémie vied, poprípade, ak sa k tomu budú chcieť pripojiť vysoké školy, my sa nebránime. Ale ja teda hovorím za Slovenskú akadémiu vied, aby sme raz konečne mali nejaké relevantné hodnotenie a to hodnotenie naozaj bude hovoriť o tom, aké sú tie ústavy Slovenskej akadémie vied, či sú dobré, či sú priemerné, či sú podpriemerné. Čiže odpovedať na to, či niektoré ústavy majú alebo nemajú zaniknúť, dá podľa mňa tento audit a bude hovoriť o tom, ktoré majú väčšiu perspektívu a ktoré menšiu, a čo urobíme s tými, ktoré majú menšiu perspektívu."

Miro Frindt: „Pán minister."

Juraj Draxler: „K tomu sa dokonca hlásim. Samozrejme, že potrebujeme mať objektívne hodnotenie, aká je výskumná výkonnosť v jednotlivých ústavoch Akadémie vied na jednotlivých pracoviskách. A myslím si, že dokonca k tomu spejeme. Naozaj je potrebné, aby sme mali takýto audit. A ďalej je potrebné, aby sme, ešte raz zdôrazňujem, do budúcna nastavili robustný model grantového financovania. Len to nám zabezpečí, aby peniaze išli naozaj tam, kde sa tvorí výskumná kvalita a aby si tie peniaze na daných pracoviskách vedeli rozdeliť tak, aby vedeli rozvíjať pracoviská, nakupovať nové technológie, aby išli proste do budúcna s tým, že sú pripravení naozaj odpovedať na moderné aktuálne výzvy vedy."

Miro Frindt: „Pán Šajgalík, myslíte si, že keby bol takýto audit, že by ho pracovníci akceptovali?"

Pavol Šajgalík: „Som o tom naprosto presvedčený, pretože vnútri akadémie v tomto máme v podstate jednotné stanovisko cez všetky zložky, ktoré som menoval, cez snem predsedníctva akadémie. Čiže v tomto ja problém nevidím. Ešte by som aj chcel povedať, že my naozaj od začiatku roku pracujeme na tom, aby sme Slovenskú akadémiu vied zmodernizovali, aby sme vytvorili model nejakej dynamickej inštitúcie, a preto sme aj pripravili materiál, ktorý sa chystáme v krátkom čase zverejniť. Je to SAV 2020, ktorý v sebe obsahuje všetky prvky, aj tie prvky, ktoré spomínal pán minister, prísne výkonové financovanie ústavov, teda podľa výkonov. Tam, kde je to možné, spoluprácu s hospodárskou sférou. Tam, kde sa črtá excelentný špičkový výskum, podpora toho excelentného špičkového výskumu, lebo naozaj aplikovaný výskum bez základného výskumu nie je celkom možný. Čiže máme rozpracovaný materiál, podľa ktorého chceme ísť, ktorý chceme teda uviesť do života. Jedna samozrejme z tých prvých požiadaviek v rámci tohto nového modelu alebo teda SAV 2020 to voláme alebo dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied je aj prechod na verejno‑výskumné inštitúcie, lebo to nám uvoľňuje v mnohom ruky. Čiže je to tak trošku zviazané a preto aj z tohto hľadiska nás tak trošku mrzí pozdržanie. Ja verím, že je to pozdržanie prijatie zákona o verejných výskumných inštitúciách."

Miro Frindt: „Posledná otázka, pán minister. Poznáte tú situáciu aj v zahraničí. Ako fungujú takéto inštitúcie tam?"

Juraj Draxler: „Presne tak, že je naozaj veľmi veľký podiel súťažného financovania. To znamená, pracoviská si musia na seba zarobiť tým, že majú západné krajiny veľmi silné grantové agentúry s dobre robustným procesom posudzovania toho, kde sa tvorí naozaj výskumná kvalita. A takýmto smerom sa musíme vydať aj my. U nás je ten podiel súťažného financovania stále príliš nízky. Samozrejme zdôrazňujem pri tej príležitosti, že súťažné financovanie musí byť naozaj dobre nastavené. To znamená, nastavené tak, aby pokrylo celú škálu výskumných aktivít. Ešte raz zdôrazňujem, tým, že Slovenská akadémia vied má skutočne historicky veľmi silný v mnohých oblastiach základný výskum, je pre nás prioritou, aby sme zachovávali a ďalej rozvíjali napríklad základný výskum. Podobne je pre nás dôležité, aby tam, kde sú zaujímavé smery rozvoja v spoločenských vedách, aby cez grantový systém išli zaujímavé prostriedky aj tam. A nebránime sa tomu tak, ako to hovoríme pri vysokých školách, kde sa do budúcna snažíme rozvíjať aj pilier akýchsi rozvojových projektov. Jednoducho ak je štátna objednávka v konkrétnej oblasti, štát musí dať určitý objem financií na rozvoj aj úplne nových smerov. Niečo podobné si predstavujeme aj pri Slovenskej akadémii vied."

Miro Frindt: „Páni, ďakujeme pekne za návštevu a za vysvetlenie. Dovidenia."

Juraj Draxler: „Dovidenia."

Pavol Šajgalík: „Ďakujem za pozvanie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(AO)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač