Ceny SAV 2015 Smolenice

29. 06. 2015

Smolenický zámokCeny Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach každoročne pripomínajú výročie jej založenia. Najvýznamnejšie vedecké ocenenia na Slovensku si 29. júna 2015 v Smoleniciach odniesli významní vedeckí pracovníci.

Odovzdávania v Kongresovom centre v Smoleniciach sa zúčastnil aj predseda NR SR Peter Pellegrini, zástupcovia MŠVVaŠ SR, rektor UK Karol Mičieta, rektor STU Robert Redhammer, členovia Vedeckej rady SAV, Snemu SAV a riaditelia ústavov.

Predseda SAV Pavol Šajgalík predniesol úvodný príhovor. Peter Pellegrini, predseda NR SR, vo svojej reči uviedol: „Páči sa mi, že Slovenská akadémia vied udržuje tradíciu odovzdávania cien, čo ma však teší najviac, je existencia kategórie mladých vedeckých pracovníkov – tí sú našou budúcnosťou.“

Laureáti Cien SAV za rok 2014:

1. Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť:

Kolektív pracovníkov Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v zložení:

Mgr. Marta Gaburjáková, PhD., RNDr. Ivan Zahradník, CSc.,
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., a pracovníkom Ústavu molekulárnej biológie SAV v zložení:
Mgr. Vladena Bauerová, PhD., Ing. Jozef Ševčík, DrSc., za súbor vedeckovýskumných prác „Štruktúra a funkcia ryanodínového receptora vo vzťahu k funkcii srdca”

Kolektív pracovníkov Botanického ústavu SAV v zložení:

Mgr. Katarína Hegedüšová-Vantarová, PhD., Mgr. Iveta Škodová,PhD.,
RNDr. Daniel Dítě, PhD., RNDr. Daniela Dúbravková, PhD.,
Mgr. Monika Janišová, PhD., Mgr. Zuzana Melečková, PhD.,
RNDr. Milan Valachovič, CSc., RNDr. Mária Zaliberová, CSc.,
a spolupracovníkom RNDr. Jánovi Klimentovi, CSc., z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica;
RNDr. Eve Uhliarovej, CSc., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kolektívu pracovníkov Masarykovej univerzity v Brne v zložení:
doc. Mgr. Michal Hájek, PhD., Mgr. Petra Hájková, PhD.,
Mgr. Marcela Řezníčková, PhD., doc. Mgr. Lubomír Tichý PhD.,
doc. Ing. Karolovi Ujházymu, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene a Ing. Pavlovi Eliášovi, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,  za vedeckovýskumnú prácu, ktorá bola publikovaná v monografii Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia.
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. a kolektív autorov z Historického ústavu SAV a Ústredného archívu SAV

Ceny SAV 2015, Smolenice, predseda NR SR Peter Pellegrini,za vedeckú prácu, ktorá bola publikovaná v kolektívnej monografii Dejiny Slovenskej akadémie vied.

    2. Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka:

Mgr. Diana Duchoňová, PhD., z Historického ústavu SAV za vedeckú prácu, ktorá bola publikovaná v monografii Diana Duchoňová, Michal Duchoň: Zločin v meste: Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku

Kolektív mladých vedeckých pracovníkov z Ústavu merania SAV, oddelenia zobrazovacích metód, pod vedením prof. Ing. Ivana Frollu, DrSc., v zložení: Ing. Ladislav Valkovič, PhD., Ing. Daniel Gogola, PhD., RNDr. Andrej Krafčík, PhD., RNDr. Oliver Štrbák, PhD., za výsledky výskumu na báze metód nukleárnej magnetickej rezonancie v oblastiach energetického metabolizmu ľudských orgánov a slabo magnetických materiálov, makro a nanočastíc v súvislosti s ich aplikáciami v medicíne.

    3. Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2015

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. z Geologického ústavu SAV za mimoriadne vedecké výstupy v oblasti systematiky, diverzity a evolúcie plazov.

   4. Cena Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy bola udelená:

 prof. Ing. Ivanovi Frollovi, DrSc., z Ústavu merania SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť;

  Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc., (cenu prevzali  zástupkyne Ústavu polymérov SAV Ing. Lucia Uhelska, PhD. a Ing. Dušana Treľová, PhD.) a kolektívu Oddelenia pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť;

  autorom výstav Saint Cyril a Methodius – Patrons of Europe a Sv. Cyril a Metod. Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku, z Archeologického ústavu SAV v zložení: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., PhDr. Peter Bednár, CSc. PhDr. Karol Pieta, DrSc., PhDr. Jaroslava Ruttkayová a zo Slovenského národného múzea v zložení: Mgr. Branislav Pánis, PhDr. Vladimír Turčan, PhDr. Alena Piatrová, CSc., za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť;

   prof. Ing. Ivanovi Chodákovi, DrSc., z Ústavu polymérov SAV za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja;

   Tine Čornej (občianskym menom Valentíne Zimanovej).

Barbora Švidraňová

Mimoriadne poďakovanie putovalo do rúk predstaviteľov iniciatívy Veda chce žiť! Ďakovné listy si tak z rúk predsedu SAV odniesli Imrich Barák, Fedor Gömöry a Miloslav Bahna. Záverečnú ďakovnú reč za všetkých ocenených predniesol Dušan Kováč z Historického ústavu SAV. Celé podujatie spestrila a podfarbila svojim spevom Barbora Švidraňová.

Zdroj: SAV

Uverejnila: MI

Fotogaléria: Vladimír Šimíček, SAV,
M. Izakovičová, CVTI SR

Kliknutím na ilustračné foto, zobrazia sa v plnom rozlíšení

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač