P. Siekel: Slovenské potraviny sú kvalitné a bezpečné

24. 06. 2015

Rozhovor s doc. RNDr. Petrom Siekelom, PhD., riaditeľom Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC v Bratislave

doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.

Peter Siekel  (1951) študoval biológiu na  Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1970 – 1975). Od júla 1975 do  decembra 1979 bol výskumným pracovníkom a vedeckým ašpirantom v Ústave experimentálnej farmakológie SAV v Bratislave. Od decembra 1979 do januára 1992 pracoval v Ústave biochémie a biotechnológie Univerzity Komenského v Bratislave ako výskumný pracovník, vedecký tajomník, zástupca riaditeľa ústavu.  V rokoch 1992 – 1996 bol vedúcim oddelenia vo Výskumnom ústave ropy a uhľovodíkových plynov, Slovnaft, a.s., Bratislava. V r. 1996 – 2012 pôsobil ako vedecký tajomník a vedúci oddelenia vo Výskumnom ústave potravinárskom (VÚP) v Bratislave. Od augusta 2012 zastáva post riaditeľa VÚP Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) v Bratislave.

Po absolvovaní postgraduálneho štúdia biológie (1982 – 1986) na Prírodovedeckej fakulte UK, mu bola udelená hodnosť kandidát vied. V roku 2011 habilitoval na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU v odbore Biotechnológie. V tomto odbore je školiteľom doktorandského štúdia od roku 2006.

V biologickom výskume (genetika, toxikológia, biotechnológia, potravinárstvo) pracuje 38 rokov, z toho 19 rokov v oblasti potravinárskej a environmentálnej biotechnológie a bezpečnosti – zdravotnej neškodnosti potravín. Je členom komisie pre biologickú bezpečnosť pri MŽP SR, v spolupráci s MŽP SR koordinoval viacero domácich projektov. Podieľal sa na riešení viacerých zahraničných projektov, projektov APVV, zameraných na úlohy štátneho plánu výskumu, na riešení rámcových projektov EÚ a projektov štrukturálnych fondov EÚ. Je expertom Slovenskej národnej akreditačnej služby. Absolvoval viaceré dlhodobé stáže na zahraničných univerzitách; na Univerzite v Liverpoole vo Veľkej Británii a Michiganskej štátnej univerzite v USA. Od roku 2010 je členom odborovej komisie v študijnom odbore Biotechnológie na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra.

Jeho vedecká a výskumná činnosť je dokumentovaná 52 publikáciami vo vedeckých časopisoch, 25 príspevkami v odborných časopisoch, viac ako 60 prednáškami a cca 20 postermi na konferenciách. Je autorom a spoluautorom 5 kníh a monografií  a učebnice. Je členom národnej odbornej vedeckej skupiny pre nové potraviny MPSR, rezortnej koordinačnej skupiny MPSR a iných. Získal skúsenosti z práce v medzinárodných tímoch pri riešení vedeckých projektov domácich a zahraničných, infraštruktúrnych projektov pri budovaní kapacít OECD, UNEP/GEF, FAO, UNDP, Slovenskej rozvojovej pomoci pre Bosnu a Hercegovinu, 5 – 7RP EÚ.

V rámci popularizácie vedy a techniky bude doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., dňa 25. júna 2015 o 17. hod. hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán docent, čo bude obsahom Vášho vystúpenia na tému: Bezpečné a kvalitné potraviny?

P. SIEKEL: Budem hovoriť o potravinách, o tom ako a či ich poznáme, o kvalitných a bezpečných slovenských potravinách. Zameriam sa na moderné molekulárno-biologické metódy, ktoré nám umožňujú identifikovať a často aj kvantifikovať neželané biologické kontaminanty a falšovanie drahších vstupných zložiek. Tiež o výskume zameranom na špecifické slovenské potraviny.

M. B.: Podieľali ste sa na vývoji a zavedení nových molekulárno-biologických metód na skúmanie zloženia potravín a ich bioznečistenia. V akých prípadoch sa tieto metódy používajú a ako často?

P. SIEKEL: Nové molekulárno-biologické metódy slúžia na identifikáciu patogénnych mikroorganizmov, na zisťovanie prítomnosti alergénnych zložiek potravín, na zisťovanie prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov, či aj na, už spomínanú, zámenu drahších zložiek za zložky lacnejšie.

V súčasnosti sa tieto metódy používajú aj v štátnych kontrolných laboratóriách, v odôvodnených prípadoch, aj na rutinnú analýzu.

M. B.: Môžete zhodnotiť kvalitu a bezpečnosť potravín na Slovensku?

P. SIEKEL: Jednoduchá a jednoznačná odpoveď neexistuje. Stručne možno povedať, že slovenské potraviny sú kvalitné a bezpečné aj preto, že naša platná potravinárska legislatíva je oproti legislatíve Európskej únie prísnejšia. Po vstupe do EÚ došlo k zlepšeniu vo výrobe potravín, hlavne hygieny, je lepšia dostupnosť moderných technológií a za posledné roky aj vzdelávanie výrobcov tradičných potravín.

M. B.: Študovali ste biológiu na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Čo Vás ovplyvnilo pri výbere školy a študijného odboru?

 P. SIEKEL: Od detstva ma zaujala „Príroda“, najmä živá príroda, jej rozmanitosť, pestrosť aj krása. Vždy ma zaujímala biológia a to je dôvod, prečo som ju chcel študovať.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k vede?

P. SIEKEL: Po ukončení štúdia som ako absolvent Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK nastúpil na vedeckú ašpirantúru do Slovenskej akadémie vied, zameranú na skúmanie chemických látok (mutagénnov) na DNA. Neskôr som absolvoval ročný pobyt na univerzite v Liverpoole, kde som na Katedre genetiky skúmal možnosti opravy poškodenej DNA s využitím metód molekulárneho klonovania.

Vo Výskumnom ústave potravinárskom sa takmer dvadsať rokov venujem možnostiam využitia metód molekulárnej biológie, najmä metód založených na DNA, pri skúmaní zložiek potravín. Ide najmä o geneticky modifikované organizmy, alergény či prítomnosť patogénnych baktérií a vplyvy technologických úprav potravín na ich stanovenie.

V súčasnosti využívame metódy vysokovýkonného sekvenovania na charakterizáciu mikrobiálnych komunít vo fermentovaných výrobkoch (bryndza, víno).

M. B.: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?

P. SIEKEL: Molekulárno-biologické metódy našli v minulosti uplatnenie v kriminalistike, medicíne, biotechnologických aplikáciách. Na analýzu potravín sa začali metódy využívajúce DNA používať relatívne nedávno, pred cca 20 rokmi. Som hrdý na to, že som sa na aktivitách využívajúcich DNA mohol podieľať.

M. B.: Ako sa Vám darí zapájať sa do riešenia projektov? 

P. SIEKEL: Vzhľadom na minimalistické financovanie vedy a výskumu na Slovensku pomerne dobre. Zapojili sme sa do viacerých projektov APVV; v nedávnom období najmä do výziev v rámci európskych štrukturálnych fondov. Získali sme tri projekty zamerané na vývoj aplikačných postupov na identifikáciu bakteriálnych patogénov a rastlinných alergénov. Získali sme prostriedky nielen na rozvoj infraštruktúry, teda na nákup moderných prístrojov a zariadení, ale aj na samotný výskum v hodnote viac ako 3 milióny eur. Za veľmi úspešných sa považujeme pri zapojení sa o európskych rámcových programov, len za uplynulých 5 rokov sme sa podieľali na piatich projektoch ako spoluriešitelia.

Riešili sme projekty rozvojovej pomoci SR pre Bosnu a Hercegovinu, Srbsko a mnohé iné.

M. B.: Pôsobíte aj ako vysokoškolský pedagóg. Čo by, podľa Vás, pomohlo zvýšiť záujem mladých ľudí na Slovensku o štúdium prírodovedných a technických odborov?

P. SIEKEL: Záujem o štúdium prírodovedných odborov je značný. Problémom je však udržanie absolventov vo výskume, a to vzhľadom na výrazné podfinancovanie. Tento problém je však chronicky známy, ako aj skutočnosť, že mladí a nadaní ľudia odchádzajú do zahraničia, kde nachádzajú lepšie podmienky a uplatnenie.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová

Kľúčové slová:
CVTI SR, biologické vedy, popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Veda v CENTRE: Bezpečné a kvalitné potraviny

Tlač