Politika rodovej rovnosti v oblasti výskumu a inovácií

05. 06. 2015

obálka správy: Gender Equality Policies in Public ResearchProblematika rodovej rovnosti vo výskume a inováciách získala zvýšené uznanie a priestor  v politických programoch na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni výskumných organizácií. Predkladaná správa „Gender Equality Policies in Public Research 2013”, je založená na prieskume  členov Helsinskej skupiny ktorá je  poradnou  skupinou  Európskej komisie pre genderové otázky vo výskume a inováciách a poskytuje detailnú analýzu súčasného stavu v členských a asociovaných  štátoch EÚ,  ako aj rôznych iniciatív na podporu rodovej rovnosti v oblasti výskumu a inovácií.

Dobrou správou je, že asi polovica krajín z prieskumu zaviedla rôzne  iniciatívy na podporu kariéry žien – výskumníčok. Tiež v posledných piatich rokoch došlo k významnému nárastu počtu krajín, v ktorých  sa dodržiavajú kvóty alebo ciele dané pri nedostatočnom zastúpení ženského pohlavia v rozhodovacích pozíciách: z ôsmich krajín v roku 2008 na 18 v roku 2013. Tempo zmien je podľa správy príliš pomalé.

Gender Equality Policies in Public Research
Based on a Survey among Members of the Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, 2013

Corporate author(s):
European Commission,
Directorate-General for Research and Innovation

Private author(s):
Anke Lipinsky

ISBN: 978-92-79-36540-9
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2014

Zdroj:

EÚ Bookshop


Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač