Veda, výskum a podnikanie

25. 06. 2015

Na Slovensku sa už rok realizuje projekt, ktorý podporuje malých a stredných podnikateľov. O tom, kto stojí za jeho realizáciou, ako funguje a ako sa mu darí v praxi, hovorila redaktorka s hosťami relácie Biznis na TA 3. Besedy v štúdiu sa zúčastnili: Ľubomír Bilský, riaditeľ sekcie podpory vedy z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, a Branislav Šafárik, generálny riaditeľ Slovak Business Agency.  

Televízna stanica TA 3_logo(17. 06. 2015; Televízna stanica TA 3; Biznis; 20.45; por. 1/1; Daniela Piršelová)

Daniela Piršelová, moderátorka: „Malé a stredné podnikanie sa často označuje ako chrbtová kosť národného hospodárstva. Nielenže vytvára zdravé konkurenčné prostredie, ale významnou mierou sa podieľa aj na tvorbe pracovných miest. Vedeli ste, že na Slovensku sa už presne rok realizuje projekt, ktorý podporuje práve malých a stredných podnikateľov? Kto stojí za jeho realizáciou, ako funguje a ako sa mu darí v praxi? Sledujete Biznis na TA 3. Pekný večer.

Mojimi hosťami sú Ľubomír Bilský, riaditeľ sekcie podpory vedy z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, a Branislav Šafárik, generálny riaditeľ Slovak Business Agency.  (...)  Nie každý podnikateľ má za svoju prax možnosť stretnúť sa s týmito organizáciami. Skúsme si na  začiatok definovať tie vaše polia pôsobnosti."

Ľubomír Bilský, riaditeľ sekcie podpory vedy Centra vedecko-technických informácií SR (hosť v štúdiu): „Centrum vedecko-technických informácií je priamo riadená organizácia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a jej hlavným poslaním je v podstate zabezpečovať komplexnú podporu vedeckej komunity na Slovensku. Takže presne, ako ste povedali, mnoho podnikateľov nás pozná, keďže sme skôr aktívni na tej akademickej pôde a naším primárnym poslaním je teda aj v prospech ministerstva prevádzkovať rôzne systémy na celonárodnej úrovni, spomeniem niektoré z nich, ktoré diváci možno poznajú. Centrálny register evidencie publikačnej činnosti, alebo Register záverečných prác a naň napojený antiplagiátorsky systém, ktorý najmä tí mladší poznajú. A taktiež ďalšími z našich aktivít je popularizácia vedy, transfer technológií, podpora transferu technológií, kde úzko spolupracujeme s univerzitami a Slovenskou akadémiou vied. A taktiež od minulého roka koordinujeme sieť národných kontaktných bodov pre program Európskej komisie Horizont 2020, a taktiež prevádzkujeme aj Styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli."

Daniela Piršelová: „Tak to je široké pole pôsobnosti. Pán Šafárik, doplníte?"

Branislav Šafárik, generálny riaditeľ Slovak Business Agency (hosť v štúdiu): „Tak, ja pevne dúfam, že nás podnikatelia poznajú viac a hlavne do budúcna nás budú poznať ešte viac. Slovak Business Agency pôsobí pod ministerstvom hospodárstva. Ďalšími zakladateľmi, okrem ministerstva hospodárstva, je Slovenský živnostenský zväz a Združenie podnikateľov Slovenska. Pôsobíme 22 rokov. Predovšetkým, si myslím, podnikatelia nás môžu poznať cez mikropôžičkový program, ktorý je v podstate takou lepšou, lacnejšou, možno prístupnejšou formou pre podnikateľov v rámci dlhových nástrojov, ale sme aj prvou inštitúciou, ktorá začala na Slovensku robiť program rizikového kapitálu, tzv. ekvitné financovanie.

My zo Slovak Business Agency sa zaoberáme aj inými aktivitami, predovšetkým sú to aktivity, ktoré v nasledujúcom období  uzrú svetlo sveta. Z pozície SME ENVOY, ktorú zastávam ja, je to pozícia vyslanca pre malé a stredné podniky... vo vzťahu k Európskej komisii. Je to agenda, ktorá je veľmi široká, a kde v podstate na pôde Európskej komisie rozoberáme nové trendy, čo nové zaviesť v podpore a rozvoji malého a stredného podnikania. Potom veľmi dôležitým aspektom je nové programové obdobie, v rámci ktorého plánujeme spustiť nové aktivity, a jednou je predovšetkým Národné podnikateľské centrum, ale aj Centrum pre lepšiu reguláciu."

Daniela Piršelová: „Vy ste to už teraz načali, to Národné podnikateľské centrum, ako projekt, na ktorom sa podieľate, o to zaujímavejšie je, že aj dva rezorty, teda školstvo a ministerstvo hospodárstva. Povedzme si viac, ako vznikla táto iniciatíva a čo je vlastne jej cieľom."

Ľubomír Bilský: „Celý tento projekt, jeho názov je Budovanie a rozvoj národného podnikateľského centra,  implementujeme s podporou štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Centrum vedecko-technických informácií je v tomto projekte hlavným projektovým partnerom alebo žiadateľom, ako sa to označuje, a kolegovia zo Slovak Business Agency sú naším partnerom. A teda, ako hovoríte, je to určitý pilotný projekt, kde je takáto spolupráca nadrezortná viac-menej zastúpená, a my sme radi, že táto spolupráca sa nám postupne osvedčuje, a veríme, že budeme pokračovať aj v ďalšom programovom období."

Branislav Šafárik: „Ja by som na to nadviazal. Pravdou je, že zo začiatku sme sa veľmi nepoznali a obe inštitúcie v podstate sa trošku hľadali, že ako presne budeme spolupracovať. A o tom ten projekt, v podstate pilotná fáza, je, aby sme sa veľmi dobre vzájomne poznali, aby sme nastavili tie programy čo najkvalitnejšie, aby boli čo najprístupnejšie samotným podnikateľom, alebo žiadateľom, teda budúcim podnikateľom, lebo samotné Národné centrum nie je len pre malé a stredné podniky, je aj pre záujemcov o podnikanie, aj výskumníkov, v podstate ľudia, čo majú záujem sa v oblasti podnikania posunúť ďalej."

Daniela Piršelová: „Vy ste to aj sám naznačili, že ste sa ani vy tak vzájomne nepoznali ako inštitúcie, a to je to, čo ma zaujíma, ako ste sa vôbec teda vy v rámci podnikateľského prostredia a know how, a zase z vašej strany podpora vedy a výskumu, ako sa to podarilo prepojiť, a aké sú tie presné vaše možnosti, alebo pole pôsobnosti v tomto konkrétnom projekte?"

Ľubomír Bilský: „Tak určite, že sme o sebe vedeli, aj keď sme sa nepoznali do takej hĺbky, ako je tomu teraz, a práve z nášho pohľadu tá potreba vzišla, že o naše služby v oblasti podpory pri ochrane a komercionalizácii duševného vlastníctva sa zaujímali aj priamo podnikatelia, kdežto my sme im nemohli priamo takúto podporu poskytovať, lebo z tých našich projektov ostatných, ktoré máme, neboli vlastne nejakou primárnou cieľovou skupinou, tak sme sa mohli orientovať len práve na tú akademickú sféru. Takže my sme veľmi uvítali takúto možnosť, aby sme mohli rozšíriť to pole našej pôsobnosti aj smerom k tomu podnikateľskému prostrediu, a práve s aktivitami aj Slovak Business Agency sme sa dokázali navzájom doplniť a veríme, že najmä v budúcnosti dokážeme podnikateľom poskytnúť tú komplexnú podporu v celej šírke."

Daniela Piršelová: „Ako to vidíte? Dokážu?"

Branislav Šafárik: „Ja si myslím, že áno. Poviem za nás, pre nás CVTI v podstate nám padlo veľmi vhod, lebo ochrana duševného vlastníctva je v podstate momentálne jednak aj veľmi diskutovanou témou na Slovensku, ale my z titulu toho, že robíme podporu podnikania a robíme aj tie tzv. startupy a teda oblasť rizikového kapitálu, tam veľakrát príde na tému, ideme patentovať, nejdeme patentovať, čo s tým ďalej, v akej je to fáze, a toto sú proste otázky, na ktoré my tiež hľadali sme odpovede, a preto Centrum... Národné podnikateľské centrum, kde budeme všetko zastrešovať pod jednou strechou, a nemusíme behať po rôznych inštitúciách, ale v podstate v rámci jedného centra budeme vedieť zastrešiť takéto aktivity, ale nielen tieto."

Daniela Piršelová: „A toto je to, čo ma teraz zaujíma, čo konkrétne podnikatelia, alebo možno ešte nie podnikatelia, ako ste spomínali, tí, ktorí ešte len uvažujú, či podnikať alebo nie, čo v tom Národnom podnikateľskom centre presne nájdu, ako im budete vedieť pomôcť?"

Branislav Šafárik: „Ja by som to zhrnul do viacerých oblastí. Prvá oblasť je poskytovanie informácií,  druhá oblasť je tá naša vzájomná spolupráca a to, na čom teraz v podstate pracujeme a to, čo kreujeme. Čiže tá prvá fáza je v podstate poskytovať informácie a poskytovať ich všetkým. Informácie predovšetkým hľadajú podnikatelia, ktorí jednak poznajú rôzne inštitúcie, a niektorí aj agentúry pod týmito ministerstvami, a úlohou Národného podnikateľského centra je dať to všetko pod jednu strechu, vytvoriť tzv. koncept one stop shop, ktorý jednak aj Európska komisia tlačí na členské štáty, aby vytvárali takéto one stop shopy, lebo podnikatelia, v podstate tých informácií je strašne veľa, jednak na národnej úrovni a jednak aj na úrovni európskej, a v podstate vytvorením takéhoto centra, kde prídete a získate komplet všetky informácie, verím tomu, že keď sa to dostane do reality a podnikateľ tam príde, taký, ktorý skutočne hľadá tie informácie, tak tam môže stráviť relatívne dosť dlhú dobu, lebo úprimne povedané, tých nástrojov podporných je strašne veľa, a v podstate verím tomu, že podnikatelia sa v tom niekedy aj strácajú.

Je to, bohužiaľ, tak, a preto v podstate tie koncepty one stop shopu, kde dostať minimálne tie inštitúcie, ktoré sú na podporu podnikania, na lokálnom leveli, plus veľmi by sme radi, a určite tam budeme mať aj Enterprise Europe Network, čo je najväčšia v podstate európska sieť, ktorá prenáša informácie z Bruselu do jednotlivých členských štátov, ale aj spomínaný Horizont 2020, a tam v podstate, v rámci ktorého CVTI je národným kontaktným bodom, a k tomuto pridružiť ostatné ďalšie inštitúcie, ktoré na Slovensku poskytujú podporu podnikania, resp. robia nejakú službu pre podnikateľov."

Ľubomír Bilský: „Za nás, keď môžem povedať, zase na tú oblasť nakladania s duševným vlastníctvom, alebo s priemyselným vlastníctvom v podnikoch, my poskytujeme už dlhodobo takéto služby v rámci nášho Strediska patentových informácií PATLIB, kde spolupracujeme úzko aj s Úradom priemyselného vlastníctva na tej národnej úrovni, ale aj s Európskym patentovým úradom na úrovni Európskej únie, a teda naši pracovníci poskytujú konkrétne služby práve pri nejakej identifikácii potenciálneho duševného vlastníctva, skúmania tých predpokladov jeho ochrany. Spravidla alebo najčastejšie je to formou patentov, kde je nutný predpoklad, aby ten vynález bol nový na trhu, aby nič podobné neexistovalo. Takže v tomto naši kolegovia dokážu poskytnúť expertné poradenstvo teraz, a taktiež potom v tej druhej fáze, už po ochrane duševného vlastníctva môžeme pristúpiť k podpore pri vyhľadávaní partnerov, pri marketingu technológií a nachádzaniu partnerov na spoluprácu, či už doma alebo v zahraničí."

Daniela Piršelová:  „My sme sa rozprávali, že súčasťou tohto Národného podnikateľského centra má byť aj ten kreatívny priestor, tzv. FabLab, tak povedzme si ešte stručne aspoň o tom, akú pridanú hodnotu má."

Ľubomír Bilský: „Áno, to je v podstate tiež súčasť tých služieb, ktoré sú k dispozícii už teraz. My sme takéto pracovisko FabLab otvorili koncom minulého roka v novembri 2014. Na tejto iniciatíve spolupracujeme aj s partnermi – Francúzskym inštitútom na Slovensku, Magistrátom hlavného mesta Bratislavy a tiež s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. A práve v priestoroch tejto fakulty v Mlynskej doline máme náš kreatívny priestor FabLab Bratislava, kde sú k dispozícii najmodernejšie digitálne technológie, ako sú 3D tlačiarne, laserové vyrezávačky, 3D skenery a podobne, kde záujemcovia – nielen zo širokej verejnosti alebo z radov študentov, ale tiež nejakí začínajúci, prípadne už existujúci malí inovatívni podnikatelia – majú možnosť si vyskúšať prácu s týmito technológiami a overiť si prípadne aj v realite niektoré teoretické princípy, či dokonca si aj vyhotoviť nejaké prototypy na overenie funkčnosti."

Daniela Piršelová: „Hovoríte mladý inovatívny podnikateľ. Posledná otázka pre obidvoch z vás. Pre ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti s podnikaním, alebo len premýšľajú, že by podnikať začali, ako sme o tom rozprávali, podľa štatistík tých ľudí vôbec nie je málo. Kde sa môžu dozvedieť čo to o podnikaní, poprípade o nejakých workshopoch, seminároch, povedzme?"

Branislav Šafárik: „Čo sa týka nás, Slovak Business Agency, treba sledovať aj našu webovú stránku. Máme otvorené momentálne výzvy pre startupy, ale aj pre fyzické osoby, ktoré majú záujem sa pozrieť do sveta a vidieť v praxi tie moderné startupy, ktoré hýbu svetom. A myslím si, že je to úspešné. Je to dobré hlavne preto, aby tí ľudia tie startupy videli."

Daniela Piršelová: „Videli realitu, však?"

Branislav Šafárik: „Videli realitu, videli, kde ten svet je, a možno poznali viac tú konkurenciu. Cez Google to nenájdu, to máme vyskúšané. Je dôležité v podstate ísť do toho priestoru a vyskúšať si to na vlastnej koži."

Daniela Piršelová: „Pán Bilský, Letná škola inovátorov napríklad."

Ľubomír Bilský: „Áno, ja som práve chcel jednu konkrétnu pozvánku na najbližšie naše podujatie, ktoré v rámci projektu organizujeme na prelome júna, júla, bude to v podstate celý týždeň. Nazvali sme to Letná škola inovátorov, ktorá zase bude určená nielen študentom, alebo mladým ľuďom, ale takisto aj záujemcom o podnikanie, prípadne začínajúcim podnikateľom, kde budú mať možnosť v rámci série workshopov si prakticky osvojiť niektoré zručnosti v súvislosti s rozbehom inovatívneho podnikania. A v rámci toho organizujeme tiež poobedie nazvané..., kde sa budú prezentovať rôzne iniciatívy, ktoré sú na Slovensku dostupné práve na podporu začínajúcich podnikateľov, inkubátory a podpory startupov a podobne."

Daniela Piršelová:

„Páni, ďakujem veľmi pekne za veľmi užitočnú, aj troška náročnú tému. Dúfam, že sme inšpirovali divákov. Všetko dobré a nech sa vám darí v projekte. Dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
CVTI SR, semináre, projekty, vysoké školy, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Pôdohospodárske vedy

Tlač