D. Križan: Vývoj ocele pre automobilový priemysel pokračuje raketovým tempom

15. 07. 2015

Dr. Ing. Daniel Križan

Rozhovor s Dr. Ing. Danielom Križanom, úspešným slovenským vedcom, uznávaným odborníkom na materiálové inžinierstvo, vedúcim výskumného tímu pre vývoj  vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel v oceliarskej spoločnosti voestalpine Steel Division GmbH, Linz, Rakúsko

Daniel Križan (1977) pochádza z Bratislavy. Študoval na Materiálovotechnologickej fakulte (MtF) STU v Trnave, kde v roku 2000 obhájil titul inžinier v odbore materiálové inžinierstvo – kovové materiály. Doktorát v oblasti materiálového inžinierstva so špecializáciou na vývoj vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel mu bol priznaný v roku 2005 na univerzite v belgickom Gente.

Vo svojom odbore vynikal už ako študent. Štúdium ukončil cenou rektora a bol víťazom niekoľkých študentských vedeckých konferencií aj na medzinárodnej úrovni. Jeho diplomová práca, zaoberajúca sa štruktúrnou stabilitou duplexných nehrdzavejúcich ocelí, pod vedením prof. Hrivňáka, bola ocenená ako najlepšia v odbore materiálového inžinierstva. Po ukončení štúdia v roku 2000 začal pracovať na MtF STU v Trnave ako interný doktorand.

V roku 2001 získal jednoročné bilaterálne štipendium na študijný pobyt v Belgicku, kde sa na univerzite v Gente (Laboratory for Iron and Steelmaking) zaoberal laserovým zváraním nehrdzavejúcich ocelí a ocelí pre automobilový priemysel. Po ukončení stáže sa rozhodol zostať v Belgicku na doktorandskom štúdiu v oblasti vývoja vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel. Jeho práca bola ocenená aj na medzinárodnej úrovni, keď získal ocenenie kanadskej metalurgickej spoločnosti vo Vancouveri v roku 2003 ako aj prvú cenu na belgickom doktorandskom sympóziu v Gente v roku 2004. Počas štúdia sa stal aj prvým nebelgickým vedúcim na hore uvedenom inštitúte vôbec, keď na ňom 3 roky riadil oddelenie vákuovej metalurgie a odlievania.

Po ukončení doktorátu v roku 2005 začal pracovať na výskumnom oddelení v rakúskej oceliarni voestalpine Stahl v Linzi ako hlavný koordinátor výskumu a vývoja vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel obsahujúcich zvyškový austenit. V roku 2006 mal Dr. Daniel Križan tú česť predniesť úvodnú plenárnu prednášku na tému „Ocele s transformačne indukovanou plasticitou pre aplikáciu v automobilovom priemysle“ na konferencii COM-MAT-TECH na MtF STU v Trnave aj za účasti popredných predstaviteľov vtedajšieho politického života. Pri použití týchto ocelí možno vďaka ich vysokej pevnosti a súčasne výbornej tvárniteľnosti znížiť hrúbku jednotlivých komponentov karosérie a tým aj celkovú hmotnosť automobilu. Týmto sa zníži celková spotreba paliva a množstvo škodlivých emisií vypustených do ovzdušia pri súčasne zlepšenej odolnosti automobilu proti nárazu.

Je medzinárodne uznávaným odborníkom vo svojej oblasti, pričom ním vyvinuté ocele sa nachádzajú takmer vo všetkých automobilových značkách pôsobiacich na súčasnom európskom automobilovom trhu.

Dr. Ing. Daniel Križan bude hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE – Letný špeciál, ktorá sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave dňa 16. júla 2015 o 17.00 hod. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v lete už tradične pozýva do vedeckej kaviarne mladých vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa presadili svojou vedeckou prácou v zahraničí. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Na základe čoho ste sa rozhodli pre štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave? 

D. KRIŽAN:  Na Strednej priemyselnej škole v Trnave som absolvoval odbor zameraný na strojárske technológie, medzi ktoré patrí obrábanie, zváranie, odlievanie a tvarnenie. Tento odbor ma veľmi bavil a preto som sa rozhodol ho hlbšie študovať na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. V tom čase som si myslel, že sa v budúcnosti sústredím na štúdium jednej z možných strojárskych technológií.  

M. B.: V škole ste dosahovali výborné študijné výsledky. Možno povedať, že Vás opantala fyzikálna metalurgia?  

D. KRIŽAN:  V čase môjho štúdia boli prvé tri ročníky spoločné a až potom sa vyberala špecializácia. Na konci druhého ročníka sme mali predmet Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov, ktorý jednoznačne rozhodol o tom, že sa budem ďalej venovať výhradne materiálom. Fascinoval ma interdisciplinárny charakter predmetu, kde sa spojili fyzika tuhých látok, termodynamika a fyzikálna chémia do jedného a bolo možné vidieť ako sa navzájom dopĺňajú. Odvtedy som materiálom a najmä oceliam úplne prepadol, čo sa odzrkadľovalo aj na mojich vynikajúcich študijných výsledkoch.     

M. B.: V roku 2001 Vám bolo udelené ročné bilaterálne štipendium na študijný pobyt v Belgicku na univerzite v Gente.  Ako ste získali toto štipendium?

D. KRIŽAN:  Po skončení vysokej školy som sa uchádzal cez Slovenskú akademickú informačnú agentúru (SAIA) v Bratislave o ročné bilaterálne štipendium podporované Belgickým kráľovstvom a Slovenskou republikou. Na základe študijných výsledkov, ocenenej diplomovej práce a víťazstvu na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii som toto štipendium aj získal. Po ročnej stáži som mohol pre výborné pracovné výsledky na univerzite v Gente zostať aj na doktorandské štúdium, kde som sa špecializoval na vývoj vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel.  

M. B.: V decembri roku 2009 ste vynašli nový druh ocele.  Ako ste sa k nemu prepracovali? 

D. KRIŽAN: Jednalo sa o nový druh ocele s veľmi vysokou pevnosťou a pritom veľmi dobrou tvarovateľnosťou. Jej základy sa rodili už počas môjho doktorandského štúdia v Belgicku a v práci na jej vývoji som pokračoval už v rakúskej voestalpine, kde sme mohli výsledky dosiahnuté v laboratóriu odskúšať aj priamo vo výrobe a následne ich patentovať.  

M. B.: Dnes už máte na svojom konte 5 patentov. Čo spôsobili vo Vašom ďalšom živote?

D. KRIŽAN: Tieto patentom chránené moderné vysokopevné ocele s veľmi dobrou tvarovateľnosťou sa práve dostávajú k našim zákazníkom z automobilového priemyslu a pri pomere ich výkonu v podobe vynikajúcich mechanických vlastností a ceny držíme v Európe jasný prím. Tým si naše oddelenie výskumu a vývoja ďalej udržuje rešpekt u našich konkurentov  a vysoký cveng u našich zákazníkov. Prihlásenie patentov bolo v mojom prípade samozrejme späté aj s určitým finančným prilepšením zo strany firmy.   

M. B.: Zapájate sa do medzinárodných projektov. Mohli by ste niektoré z nich spomenúť? 

D. KRIŽAN: Medzinárodné projekty, v ktorých sa angažujem, sa zaoberajú výskumom nových typov ocelí pre automobilový priemysel pri účasti akademického sektora a vybraných automobiliek. Popri medzinárodných projektoch sú dôležité aj národné projekty podporované napríklad rakúskou vládou. Jeden taký vysoko strategický projekt teraz aj riadim.

M. B.: Čo považujete za najdôležitejšie v práci vedeckovýskumného pracovníka?

D. KRIŽAN:  Určite najdôležitejšou vlastnosťou vedeckovýskumného pracovníka by mala byť zvedavosť – chcenie sa dozvedieť prípadne vyvinúť niečo nové. Ďalej potrebuje mať veľmi veľký rozhľad a veľa čítať, aby sa mohol dozvedieť nové informácie, ktoré môže zužitkovať pri svojom vlastnom výskume a vývoji. Tak ako v každom odbore je veľmi dôležitá pracovitosť a trpezlivosť, pretože nie všetko sa vždy podarí na prvý raz.     

M. B.: Myslíte si, že v súčasnosti je dostatočný záujem mladých ľudí o štúdium prírodovedných a technických odborov?

D. KRIŽAN: Bol to asi celoeurópsky trend, že veľa mladých ľudí si vyberalo jednoduchšie študijné odbory najmä humanitného smeru len preto, aby sa ľahšie dostali k vysokoškolskému diplomu. V súčasnosti je už ale veľmi dobre vidieť, že takýchto absolventov je prebytok a len veľmi ťažko si hľadajú uplatnenie na trhu práce. Myslím si, že dnešná mladá generácia si začína uvedomovať, že týmto smerom cesta nevedie. Dnes je už úplne jasné, že na silne priemyselne orientovanom Slovensku je veľký dopyt práve po absolventoch prírodovedných a najmä technických odborov. Aj keď je štúdium týchto odborov ťažšie, je ocenené istou prácou a slušným finančným ohodnotením. Popri týchto pre život dôležitých faktorov  poskytujú tieto odbory aj nesmierne množstvo osobnej realizácie a tvorivého myslenia. Takže týmto spôsobom môžem mladým ľuďom štúdium prírodovedných a technických odborov len vrelo odporučiť.      

M. B.: Mohli by ste, na záver, stručne a populárnou formou priblížiť obsah Vášho vystúpenia v  júlovej  vedeckej kaviarni  Veda v CENTRE – Letný špeciál na tému Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá?

D. KRIŽAN:  Cieľom prednášky bude ukázať širokej verejnosti, že na tak notoricky známom konštrukčnom materiáli, akým je oceľ, je stále čo vyvíjať, pričom jej vývoj prinajmenšom pre automobilový priemysel pokračuje doslova raketovým tempom. Ďalej by som chcel v prednáške ukázať, že pri ich vývoji sa používajú najmodernejšie experimentálne metódy podporované celým množstvom počítačových simulácií. Nakoniec by som chcel v prednáške zdôrazniť nesmierny vplyv vedy a techniky na náš každodenný život. V prípade vývoja moderných ocelí pre automobilový priemysel je to hlavne zníženie negatívneho dopadu vplyvov osobnej dopravy na životné prostredie pri jej výrazne zvýšenej bezpečnosti.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Kľúčové slová:
CVTI SR, strojárstvo , popularizácia vedy a techniky, vynálezy, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Veda v CENTRE – Letný špeciál: Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá

Tlač