Latinčina cibrí logické myslenie podobne ako matematika

30. 07. 2015

logo UKBratislava 30. júla 2015: Štúdium latinského jazyka, ktorý ovláda na veľmi dobrej úrovni približne 5 miliónov ľudí na svete, má svoje stále miesto aj v študijnej ponuke na Univerzite Komenského v Bratislave (UK). Latinčinu je možné na UK študovať už od vzniku univerzity (v roku 1919). V súčasnosti sa každý akademický rok na Katedre klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK (FiF UK) otvára študijný program klasické jazyky, ktorého náplňou je štúdium latinčiny a klasickej gréčtiny.

V poslednom období sa v jednom akademickom roku v rámci študijného programu klasické jazyky venovalo štúdiu latinčiny spolu približne 25 študentov. Latinčinu na UK však študujú aj študenti z iných odborov, ale aj z iných fakúlt – ako povinne voliteľné alebo voliteľné kurzy. Ich počet sa každý akademický rok pohybuje okolo 150 – 200 študentov.

Latinčina, ktorá má bohaté využitie v medicíne, biológii či práve, je významným jazykom aj z historického hľadiska – až do roku 1844 sa používala v Uhorsku ako úradný jazyk. Ako jazyk odbornej spisby sa udržala ešte dlhšie. V súčasnosti používa približne 30 – 40 % populácie latinské písmo – latinku, ktorú možno považovať za dedičstvo latinskej antiky.

„Štúdium latinčiny je pomerne náročné, pretože tzv. mŕtve jazyky kladú na adepta viac nárokov ako štúdium živého jazyka. Latinčina má zložitú sústavu slovesných časov a spôsobov. Dlho sa tu buduje základná slovná zásoba a osvojujú základy tvaroslovia. Slováci majú však pri jej osvojovaní istú výhodu. Klasické jazyky sú totiž typologicky príbuzné so slovenčinou, keďže sa v nich podobne skloňuje a časuje. Slovákom napríklad nerobí problém vyrovnať sa s obmieňaním slov v pádoch. Vysoké percento slovnej zásoby slovenského jazyka má pôvod práve v latinčine. Slovenskými slovami s latinským pôvodom sú napr. oltár, diabol, kresťan, krieda. Latinčina cibrí logické myslenie podobne ako matematika,vysvetľuje Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., vedúca Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK.

Štúdium klasickej filológie na UK vyzdvihuje aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.:Klasická filológia skúma antické dedičstvo, ktoré svojimi nadčasovými myšlienkami vytvorilo jeden zo základných pilierov európskej civilizácie. Štúdium púta svojou hĺbkou i šírkou záberu a prostredníctvom písomných pamiatok skúma obdobie od Homéra až po 19. storočie.“

 

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

 (MI)

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač