Letná škola a matematická konferencia na UKF v Nitre

01. 07. 2015

logo UKF NitraKatedra matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre zorganizovala v dňoch 14. až 20. júna 2015 dve medzinárodné podujatia, ktoré významne prispeli ku skvalitneniu vedeckého života nielen katedry, ale i fakulty.
Prvým bola Letná škola doktorandského štúdia, ktorá sa konala v Tatranskej Štrbe v dňoch 14. až 17. júna. Študenti mali počas nej možnosť zlepšiť svoje zručnosti na seminároch zameraných na interdisciplinárny prístup vo vzdelávaní. Letnej školy sa zúčastnilo 12 študentov, traja pedagógovia FPV a traja pedagógovia z Nórska a Islandu.

Druhým podujatím bola v poradí už 13. nitrianska matematická konferencia, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. až 20. júna na našej univerzite. Podujatie s viacročnou tradíciou zorganizovala Katedra matematiky s cieľom vytvoriť priestor pre vedcov, učiteľov, doktorandov a ďalších odborníkov najmä v oblasti teórie vyučovania matematiky, ako aj vybraných disciplín z čistej a aplikovanej matematiky. Viac ako štyridsať účastníkov z rôznych vedeckých a univerzitných pracovísk zo Slovenska i zahraničia (Island, Nórsko, Južná Afrika, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Česká republika) počas otvorenia konferencie privítali dekan FPV prof. Libor Vozár, CSc., a hlavní organizátori konferencie z Katedry matematiky prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., a doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. Bohatý vedecký program konferencie bol rozvrhnutý do niekoľkých dní, počas ktorých odzneli zaujímavé plenárne prednášky pozvaných hostí a mnohé inšpirujúce referáty účastníkov. Príspevky prednesené na konferencii bude Katedra matematiky publikovať v podobe osobitného čísla novovznikajúceho elektronického katedrového časopisu Acta Mathematica Nitriensia.

Obe podujatia boli súčasťou aktivít organizovaných v rámci projektu EEA s názvom Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na základe rozvoja inštitucionálnej multilaterálnej spolupráce, ktorého vedeckým garantom je doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., a prispeli k hodnotnému zdieľaniu vedeckých poznatkov, najmä v oblasti teórie vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov. Projekt sa realizuje od januára 2015, na partnerských univerzitách v Nórsku a na Islande sa stretáva s pozitívnym ohlasom a aktivity projektu oceňuje a podporuje i vedenie UKF v Nitre.

Doba trvania projektu je od  3/2015 do12/2016 a cieľom je zlepšovanie kvality vzdelávania pomocou špeciálnych metód a posilnení inštitucionálnej spolupráce.

Viac o projekte

 Zdroj:

UKF Nitra

 

Kľúčové slová:
matematické vedy, vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač