Od zrodu svätogorazdovskej tradície na Slovensku uplynulo už 250 rokov

30. 07. 2015

Od zrodu svätogorazdovskej tradície na Slovensku uplynulo už 250 rokov. Toto výročie si pripomenuli počas odborného kolokvia na bratislavskom eparchiálnom úrade. Stretnutie bolo súčasťou 25. Svätogorazdovských dní na Slovensku.

(28.07.2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 16/28; Ján Heriban / Matej Tabak)

Matej Tabak, moderátor: „Od zrodu svätogorazdovskej tradície na Slovensku uplynulo už 250 rokov. Toto výročie si pripomenuli počas odborného kolokvia na bratislavskom eparchiálnom úrade. Stretnutie bolo súčasťou 25. Svätogorazdovských dní na Slovensku. Popri odborných prednáškach nezabudli účastníci ani na duchovnú zložku a slávili svätú liturgiu s bratislavským eparchom Petrom Rusnákom. Viac o sv. Gorazdovi zisťoval Ján Heriban."

Ján Heriban, redaktor: „O tom, prečo si aj dnes máme pripomínať tohto učeníka svätých Cyrila a Metoda hovorí bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák."

vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha: „Bol to prvý biskup už z našich mužov a to je vždy veľmi dôležité v tej misii cyrilometodskej, že kým sa nevypestuje dorast z domáceho obyvateľstva, tak vždy tá evanjelizácia môže pôsobiť tak zvonka."

Ján Heriban: „Predseda Spoločnosti sv. Gorazda Miroslav Holečko tvrdí, že Slováci majú dve významné kresťanské tradície."

Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti sv. Gorazda: „Prvá je historická všeslovanská cyrilometodská tradícia a my máme ešte vlastnú osobitnú národno‑kultúrno‑duchovno‑patriotistickú tradíciu gorazdovskú, alebo ak chcete svätogorazdovskú."

Ján Heriban: „Miroslav Holečko ďalej vysvetľuje čo je poslaním tejto tradície."

Miroslav Holečko: „Približovať život, dielo, skutky, charizmu a najmä myšlienkový presah tohto diela na našej kresťanskej, kultúrnej, národnej prítomnosti."

Ján Heriban: „Riaditeľ Slavistického ústavu SAV Peter Žeňuch si do kolokvia pripravil príspevok o Gorazdovi ako o učenom mužovi našej zeme a o jeho dedičoch."

Peter Žeňuch, riaditeľ Slavistického ústavu SAV: „Pokúsime sa osvetliť niektoré súvislosti ich kultúrnej identity a predovšetkým otázok, ktoré súvisia aj s formovaním konfesionálnej situácie na Veľkej Morave."

Ján Heriban: „Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč predstavil ideály sv. Gorazda, ktoré inšpirujú aj jej dnešnú činnosť."

Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej: „Bol človek vzdelaný, pravoverný, tak vlastne rozvinul tézy o vzdelanosti, o pravovernosti, teda vernosti povedzme v tomto zmysle národu, ale aj kresťanstvu a o učiteľstve."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(AO)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, filozofické vedy, etika a teologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač