SAV sa snaží prilákať výnimočných vedcov zo zahraničia

23. 07. 2015

Slovenská akadémia vied sa snaží prostredníctvom programu SASPRO prilákať výnimočných vedcov zo zahraničia. Na seminári 22. júla 2015 (streda)  o 10.00 v priestoroch Auly SAV  v jej areáli na Dúbravskej ceste 9 na bratislavskej Patrónke predstavili zameranie svojich projektov prví úspešní uchádzači. 

úspešní uchádzači - SASPRO podujatie v SAV

Vedcov, prichádzajúcich zo zahraničia na vedecké pracoviská SAV v štipendijnom programe SASPRO konkrétne 19 špičkových pracovníkov zo zahraničia  privítali v Aule SAV členovia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied – predseda Pavol Šajgalík a podpredsedníčka Eva Majková.

Formou krátkych prezentácií predstavili svoje projekty úspešní uchádzači  1. výzvy SASPRO – z oblasti fyziky, normálnej a patologickej fyziológie, či histórie.
Dr. Pareshkumar Manharhai Prajapati, pôsobiaci na Fyzikálnom ústave SAV uviedol svoj projekt Monoenergetické rýchle neutróny: výkonný nástroj pre štúdium jadrovej fyziky. Je zameraný na inicializáciu a ďalší rozvoj nového laboratória vybaveného zdrojom monoenergetických neutrónov. Urýchľovač bude umiestnený v Piešťanoch. Špecifickom laboratória budú jadrové reakcie indukované rýchlymi neutrónmi s produkciou gama žiarenia, využiteľné v jadrovej energetike, s garanciou bezpečnosti pri detekcii výbušnín alebo štiepneho materiálu v prepravovanom náklade.

Dr. Jasminka Majdandžić, pôsobiaca v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV uviedla svoj projekt Ako synchronizácia formuje sociálne väzby: mechanizmy a neuronálne dráhy. Je zameraný na štúdium ľudských spoločenstiev, ktoré sa modifikujú na zoskupenia so silnými sociálnymi vzťahmi. Ich prejavom je behaviorálna synchronizácia, ktorá podporuje deindividuáciu, kooperáciu a solidaritu. Skúmania v experimentálnych a kontrolných skupinách prispejú k poznaniu komplexných procesov sociálneho správania sa a budú prínosom pre spoločenskú a klinickú prax.

Mgr. Miloslav Szabó, PhD., pôsobiaci v Historickom ústave SAV uviedol svoj projekt Antisemitizmus na Slovensku a v Rakúsku v medzivojnovom období (1918 – 1938). Analýza a komparácia zdanlivo odlišných výskumných aspektov je zameraná na elimináciu interpretačných stereotypov a predstáv; prostriedkom je výskum spoločných čŕt v tendenciách nárastu antisemitizmu v časoch krízy v Rakúsku a na Slovensku, v centre a na periférii. Komparatívna analýza bude odpovedať na otázky vplyvu politického katolicizmu pri etablovaní antisemitského diskurzu a praxe, tiež tzv. akademického anatisemitizmu v strednej Európe; analýza ich vplyvu priniesie nový pohľad na dobovú prax súdnictva a štátnej správy. Poznanie vnútorných tendencií k radikálnym prejavom a postojom má afiláciu aj na spoločenské štúdie súčasných spoločenstiev.

Cieľom programu SASPRO je prilákať vedcov zo zahraničia a vytvoriť im motivačné podmienky na prácu v rámci SAV v trvaní 12 až 36 mesiacov. Rovnako dôležitou je aj snaha umožniť slovenským vedcom návrat zo zahraničia na Slovensko. Vedci prichádzajú zo špičkových zahraničných univerzít, príp. výskumných inštitúcií. V minulosti získali prestížne ocenenia, príp. granty. Ide o úspešných vedcov, ktorých výsledky boli publikované vo významných vedeckých časopisoch a taktiež sú autormi monografií, kapitol v monografiách, učebných textov a pod.

Program SASPRO vznikol na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou zo 7. rámcového programu – Akcie Marie Curie, schéma Ľudia.

Úspeční uchádzači z prvej výzvy sú skúsení vedci prichádzajúci z členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín (schéma Incoming), a  tiež občania Slovenskej republiky, ktorí po svojom univerzitnom a pracovnom pôsobení v zahraničí prichádzajú rozvíjať svojej vedecké bádanie do Slovenskej akadémie vied (schéma Reintegrácia) na obdobie jedného až troch rokov. Z 19 štipendistov z prvej výzvy SASPRO sú dvanásti Slováci a siedmi vedci sú pôvodom z iných krajín: piati vedci pôsobia v oblasti vied o neživej prírode, desiati vedci sú oblasti vied vied o živej prírode a biomedicínskych vied, štyria z oblasti vied o spoločnosti a kultúre. Viac informácií o Programe SASPRO: www.saspro.sav.sk

 

Zdroj:

Slovenská akadémia vied

foto: Vladimír Šimíček

Z podkladov spracovala M. Izakovičová

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač