Stredná Európa medzi jednotou a rôznorodosťou

01. 07. 2015

baner konferencie UKF NITRA

I napriek dlhoročnej tradícii výskumu stredoeurópskeho regiónu v priesečníku humanitných, sociálnych a prírodných vied zostáva problematika stále aktuálnou. Je to podmienené viacerými faktormi. V strednej Európe, a nielen v rámci nej, je možné na každú kultúru či región nazerať z pohľadu jej imanentného vývoja, ale aj ako výsledok rôznych vplyvov, ktoré jej vtláčajú pečať špecifického priestoru. Na jednej strane sa ukazuje smerovanie k ekonomickej, kultúrnej i politickej integrácii, na strane druhej etnická rôznorodosť, integrácia migrantov a nové formy skupinovej organizácie vedú ešte k väčšej diferenciácii. Táto paradoxnosť jednoty a rozmanitosti poskytuje široký priestor pre (seba)analýzu a identifikáciu kultúrno-spoločenských determinantov vytvárania mentálnych obrazov, fungovanie a revitalizáciu medzikultúrnej komunikácie v stredoeurópskom priestore, ako aj poznanie jeho kultúrneho, historického a prírodného potenciálu. Analýza uvedených aspektov môže prispieť k prekonávaniu etnických a národnostných konfliktov, k identifikácii koreňov heterostereotypov, ale aj k prekonávaniu negatívnych mentálnych obrazov v širšom spoločenskom povedomí a k identifikácii tých osobitostí stredoeurópskej kultúrnej a duchovnej tvorby, ktoré sú dôležité z hľadiska prebiehajúcich stredoeurópskych integračných úsilí, aktívneho pôsobenia proti predsudkom a akýmkoľvek formám diskriminácie a segregácie, prehlbovaniu pozitívnemu vzťahu k vlastnému regiónu. Rovnako v centre vzdelávania by tak mala byť nová perspektíva rozvoja pre jednotnú (stredo)európsku kultúru, zbližovanie jej národov i etník v prospech jeho spoločného kultúrneho i duchovného rozvoja.

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
v spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne
a Filozofickou fakultou Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti


si Vás dovoľujú pozvať na
4 . ročník medzinárodnej konferencie

VEDA PRE VZDELANIE – VZDELANIE PRE VEDU,
organizovanej v dňoch 17. – 18. septembra 2015,

pod záštitou prof. Dr. Lászlóa Lovásza,

predsedu Maďarskej Akadémie vied v Budapešti,
prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.,

predsedu Slovenskej akadémie vied v Bratislave,
prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc.,

rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
ktorej témou bude

Stredná Európa medzi jednotou a rôznorodosťou

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke:

VEDA PRE VZDELANIE – VZDELANIE PRE VEDU


 Zdroj:

UKF Nitra

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
konferencie

Tlač