Hluk výrazne vplýva na naše zdravie

03. 08. 2015

obálka publikácieŠtúdie prezentované v tomto tematickom vydaní publikácie  spolu s budúcim vedeckým výskumom by mali pomôcť k rozvoju účinnejších politík na základe najnovších vedeckých výsledkov týkajúcich sa hluku zo životného prostredia.

Naše uši neustále skúmajú naše životné prostredie kvôli  potenciálnym hrozbám z okolia. Sú dôležitou súčasťou obranného mechanizmu tela: pripravujú naše mozgy na boj alebo útek v prípade potreby, a zároveň ovplyvňujú mnoho telesných funkcií.
Plasticita sluchového systému u ľudí a schopnosť mozgu blokovať irelevantné informácie z tohto trvalo výstražného zmyslového systému sú pozoruhodné.

Avšak, tento  dokonale sluchový systém je v ohrození. Moderné životné prostredie je vyplnené nekvalitným zvukom, ktorý má malý alebo žiadny význam. Zvuky automobilov, lietadiel, vlakov, chladiace systémy, ventilácia, stroje, elektronika, reklamy alebo jednoducho zvuky, sú stále prítomné.

Zdravotné dopady týkajúce sa dôsledkov hluku z prostredia pre spoločnosť  znamenajú aj finančné náklady. Strata zdravého životného prostredia sa často vyčísľuje v eurách, ale sú tu aj nepriame a skryté náklady, ako napríklad náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. lieky na hypertenziu alebo duševné choroby, ktoré s tým súvisia); neprítomnosť v práci z dôvodu choroby alebo únava vyplývajúca z nespavosti. Znížená kreativita a schopnosť učenia spôsobené hlukovou záťažou, má za následok  aj finančné náklady na zabezpečenie zdravého prostredia. Je preto nevyhnutné, aby hluk v rámci ochrany životného prostredia bol zahrnutý v rôznych oblastiach politiky, účinne a efektívne – najmä v preventívnej starostlivosti.

Štúdie prezentované v tomto tematickom vydaní publikácie  spolu s budúcim vedeckým výskumom by mali pomôcť k rozvoju účinnejších politík na základe najnovších vedeckých výsledkov. Je nevyhnutné, aby hluk zo životného prostredia sa zohľadňoval v rôznych politických oblastiach, ako je plánovanie mobility, rozvoja miest, bývania a preventívnej zdravotnej starostlivosti.

Brožúrka vyšla v roku 2015 a môžete si ju stiahnuť zo stránky EU Bookshop

Zdroj:

Noise impacts on health

Preložila a spracovala M. Izakovičová

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač