Cena Európskej únie pre ženy inovátorky

18. 09. 2015

letákEurópska komisia sa rozhodla po tretíkrát vyhlásiť Cenu Európskej únie pre ženy inovátorky a odmeniť tri ženy, ktoré priniesli vynikajúce inovácie na trh. Cena si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o potrebe zvýšenia počtu žien podnikateliek a inšpirovať ostatné ženy, aby išli v ich stopách.

Finančné ceny sa budú udeľovať na jar 2016 vo výške:

1. cena: 100 000 EUR
2. cena:  50 000 EUR
3. cena:  30 000 EUR

Kto sa môže súťaže zúčastniť

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky ženy, ktoré majú trvalé bydlisko v EÚ, alebo pridružených krajinách, ktoré založili, alebo spolu-založili spoločnosť a ktoré počas svojej kariéry využili financovanie z Európskych fondov na výskum a inovácie.

Spoločnosť musí byť registrovaná pred 1. 1. 2013 a jej ročný obrat v rokoch 2013 a 2014 musí byť minimálne 100 000 EUR.   

Súťažiace môžu svoje žiadosti  podávať do 20. októbra 2015 (12.00 hod. – bruselského času). O víťazkách rozhodne nezávislý panel hodnotiteľov z podnikateľského a akademického sektora.

Porota na vysokej úrovni bude hodnotiť a následne vyberie tri víťazky, ktoré budú ocenené v roku 2016.

Pre viac informácií prečítajte si  leták, alebo navštívte webové stránky www.ec.europa.eu/women-innovators, kde sú k dispozícii všetky podmienky pre súťažiace.

 

Zdroj:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
Kliknutím na obrázok, zobrazí sa v plnom rozlíšení

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
súťaže

Tlač