Digiškola

28. 09. 2015

Tisíce škôl na Slovensku dostali vďaka projektu Digiškola moderné vybavenie, ktoré pomáha zvýšiť úroveň vyučovania. Ide najmä o interaktívne tabule s notebookmi, tablety, WiFi routre, ale aj farebné tlačiarne. Projekt je zameraný na materské, základné a stredné školy. Cieľom je, aby prístup k moderným možnostiam vzdelávania malo čo najviac detí na celom Slovensku.

Televízna stanica TA 3_logo(24. 9. 2015; Televízna stanica TA 3; Slovensko cez internet; 15.40; por. 1/1; Daniel Horňák)

Daniel Horňák, redaktor: „Tisíce škôl na Slovensku dostali vďaka projektu Digiškola moderné vybavenie, ktoré pomáha zvýšiť úroveň vyučovania. Ide najmä o interaktívne tabule s notebookmi, tablety, WiFi routre, ale aj farebné tlačiarne. Ich začlenenie do vyučovania všetkých predmetov predstavuje výzvu, ale najmä výhody pre žiakov, učiteľov i rodičov."

Peter Pellegrini, (Smer SD), predseda NR SR, digitálny líder: „Tento projekt by mal vlastne priniesť takú zásadnú modernizáciu vyučovacieho procesu za posledné roky v našom školstve, a to zavedením moderných digitálnych technológií už do riadneho vyučovacieho procesu, to znamená, nie ako voľnočasovú aktivitu, ale ako jasné niečo, čo sa používa počas vyučovania na jednotlivých hodinách."

Daniel Horňák: „Projekt je zameraný na materské, základné a stredné školy. Moderné technológie majú žiakom zatraktívniť vyučovanie, zvýšiť motiváciu a tým aj zefektívniť učenie. Po roku používania tabletov a interaktívnych tabúľ si žiaci tieto možnosti pochvaľujú."

Žiaci: 

„Dosť to pomôže, čo sa týka obrázkov a podobných vecí, a podľa mňa to je super vec a pomáha to dosť."

„Ľahšie sa to naučíme, aj si to nemusíme písať. A môžeme si to odoslať domov, a ako pani učiteľka hovorila, že si to aj na mobile môžeme vo vlaku pozrieť, v autobuse, naučiť."

„Sú tam aj cvičenia formou hrou, napríklad matematika a geografia, mapy sú tam."

Daniel Horňák: „Využívanie interaktívnych tabúľ a tabletov s aplikáciami je výzvou najmä pre učiteľov. Tí, ktorí sa s ňou popasovali, vidia v nových možnostiach výhody. Príprava im síce zaberie viac času, no to sa im niekoľkonásobne vráti na samotných vyučovacích hodinách."

Iveta Janotková, učiteľka: „Nečakáme, máme všetko dostupné, vieme hneď pracovať, neodkazujeme na to, že musíš si to doma pozrieť, alebo pozri si doma. Majú hneď k dispozícii informácie a učia sa ich spracovávať. Vidím využívanie týchto prostriedkov ako ďalší spôsob činnosti. A čím viac a častejšie meníte činnosť, tým viac vás to baví, tým, že oni majú možnosť aj napísať si, aj ako, je to môj pojem, obrázkovať, a stvárniť si ten text do určitej predstavy, tak ho aj skôr si osvojím."

Zuzana Holkovičová, učiteľka: „Tak ja konkrétne využívam tablety na hodinách chémie, kde sa mi tá práca s tabletmi veľmi osvedčila hlavne pri spracovaní informácií, čiže napríklad spracovanie laboratórnych prác, deti prejavujú oveľa väčší záujem o to a prejavujú väčšiu kreativitu pri spracovaní, čiže natáčajú si z laboratórnej práce video a odovzdávajú mi video, neodovzdávajú mi klasický protokol písaný rukou."

Daniel Horňák: „Takéto vybavenie získalo z Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva viac než 4 500 škôl. Projekt však nie je len o technológiách. Ponúkol aj možnosti vzdelávania učiteľov či prístup k obrovskému množstvu digitálneho obsahu a aplikácií."

Ján Godály, riaditeľ školy: „V našej škole vždy máme záujem ísť cestou cestou, keď sa dajú získať peniaze, keď sa dajú získať nové vedomosti, keď sa dajú získať nové pomôcky do vyučovacieho procesu, skúsiť sa do toho zapojiť a získať to pre skvalitnenie vyučovacieho procesu, pre skvalitnenie a znovuvzdelávanie pedagogických zamestnancov, aby ten výstup, ktorý chceme, žiaci dostali nové vedomosti, žiaci dostali nové didaktické pomôcky do rúk."

Daniel Horňák: „Rozširovanie IT technológií a najmä zručností detí pri práci s nimi vítajú aj odborníci."

Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovensko: „Prináša do škôl moderné, kvalitné vybavenie, prináša do škôl niečo, čo je v moderných domácnostiach už dnes bežné, a určite to žiakom zlepší ich prístup a postoj k škole ako takej, pretože je to oveľa atraktívnejšie učenie sa ako tá kvázi nuda, ktorá bola doteraz. To znamená, že tá priepasť medzi tým, na čo sú deti a študenti zvyknutí v domácom prostredí, poprípade o čom snívajú medzi tým, čo dostávali v škola, alebo čo dostali v škole, sa znižuje, takže určite ten projekt vítame a veríme, že bude úspešne nasledovať aj ďalej."

Daniel Horňák: „Je výzvou do budúcna, aby sa takáto modernizácia škôl nielen udržala, ale aj ďalej rozširovala, na to je potrebné vyriešiť dve hlavné veci."

Peter Pellegrini: „Mňa veľmi mrzí, že zo štrukturálnych fondov nemôžme zaplatiť tieto pomôcky pre Bratislavský kraj, to znamená pre školy. Čiže musíme nájsť interné zdroje ešte na ministerstve školstva, aby sme mohli nakúpiť tieto moderné technológie pre žiakov Bratislavského kraja, no a zároveň by sme chceli pokračovať v projekte 2, 3, etapa druhá, tretia, aby sme dovybavili naozaj všetkých."

Daniel Horňák: „Cieľom je, aby prístup k moderným možnostiam vzdelávania malo čo najviac detí na celom Slovensku."

Publikované z monitoringu STORIN,  s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, informačné a komunikačné technológie , vzdelávanie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Spoločenské vedy

Tlač