Kométy vo svetle najnovších objavov

22. 09. 2015

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Tému Kométy vo svetle najnovších objavov priblížil  vo svojej prednáške v Bratislavskej vedeckej cukrárni  ten najpovolanejší  – hosť z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici – doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Podujatie sa uskutočnilo dňa 22. 9. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR.

Slovo kométa, ktoré sa dnes používa s malými odchýlkami vo všetkých európskych jazykoch, pochádza z gréčtiny (kometes = vlasatá). Najstaršie záznamy o kométach pochádzajú z obdobia okolo roku 1 000 pred n. l. História kometárnej astronómie sa delí na niekoľko období. Pred rokom 1600 boli kométy považované za nebeské výstrahy a neboli zreteľne spájané  s astronomickými, ale viac s meteorologickými javmi. Najstaršie záznamy o kométach pochádzajú z obdobia okolo roku 1 000 pred n. l. z Číny a Chaldejska (územie dnešného Iraku).

Starí Chaldejci považovali kométu za vzduchový vír, ktorý rotuje vo veľkej výške zemskej atmosféry. Napríklad Aristoteles považoval kométy za suché a horúce exhaláty vo vysokej atmosfére. Vďaka jeho autorite, tento pomerne primitívny názor pretrvával do 16. storočia.

Prvá známa periodická kométa je Halleyova kométa. V prednáške autor oboznámil študentov nielen s históriou kometárnej astronómie, ktorá prešla érou výpočtov dráh  cez fyzikálny výskum, objavy 20. storočia až  po modernú éru.

pohľad do konferenčnej sály na septembrovú vedeckú cukráreň

Od roku 1983 bol začiatok príprav na International Halley Watch – koordinovanie zberu, spracovania a archivácie údajov. Dovtedajšie vedomosti o kométach sa zdvojnásobili. Pozemské programy sa zamerali na astrometriu, fotometriu a polarimetriu, skúmanie blízkojadrových a veľkoškálových javov a meteorický prúd Halleyovej kométy. Kométu skúmalo 6 sond – najúspešnejšia z nich bola západoeurópska sonda GIOTTO, ktorá  bola 608 km od jadra.

Halleyova kométa

Chvosty komét, hoci sa považujú za ich charakteristický jav, sa vyskytujú len v malom počte komét. Delíme ich na plazmové, prachové, sodíkové a protichvosty. Priemer chvostov môže dosiahnuť 106 km. Sú mimoriadne riedke a hustota chvosta je nižšia než vákuum pripravené v pozemských laboratórnych podmienkach.

Skúmanie komét patrí od založenia observatória na Skalnatom plese pred 72 rokmi medzi ťažiskové  programy.

Medzi úspechy Astronomického ústavu SAV vo výskume komét vo svetovom meradle patria: objav 18 nových komét, úspešný podiel na medzinárodnom programe výskumu Halleyovej kométy International Halley Watch a vytvorenie uznávanej vedeckej školy prof. Kresáka, zameranej na vývoj a vzájomné interakcie medziplanetárnej hmoty.

  Halleyova kométa, Skalnaté pleso

V druhej časti prednášky odznela podrobná analýza týkajúca sa vesmírnej sondy Rosetta.

Kľúčovou úlohou sondy ESA Rosetta je pokus získať pôvodne nezmenený materiál z jadra kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Rosetta bola vypustená 2. marca 2004 na heliocentrickú dráhu, ktorá ju doviedla späť k Zemi takmer presne o rok neskôr. Tesný prelet popri Zemi vo vzdialenosti len 1955 km umožnil prvú  významnú zmenu dráhy s využitím zemskej gravitácie. Astronómovia dúfajú, že Rosetta bude zároveň kľúčom k pochopeniu vzniku Slnečnej sústavy, od čoho si sľubujú rozlúštenie záhad komét.

Od doc. RNDr. Jána Svoreňa, DrSc., sa študenti dozvedeli podrobnosti aj o tom, ako spresnila naše poznatky vesmírna sonda Rosetta, ktorá putuje Slnečnou sústavou s kométou Čurjumov-Gerasimenko. Mohli si pozrieť aj prístroje, ktoré sa v sonde nachádzajú a podiel slovenských vedcov na prístrojovom vybavení.

Sonda Rosetta

Študentov stredných škôl, ktorí prijali pozvanie do vedeckej cukrárne, téma veľmi zaujala. Autora prednášky doslova zasypali desiatkami výborných aj zábavných otázok. Traja najaktívnejší boli v závere podujatia odmenení tortičkami  z rúk riaditeľky Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v SR  Mgr. Andreou Putalovou.

Spracovala: Mária Izakovičová

Zdroj: Prezentácia autora (doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.)

Foto: Marta Bartošovičová

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

<< < | 1 | 2 | > >>

Vedecká cukráreň: Kométy vo svetle najnovších objavov

Tlač