Najstarší univerzitný časopis na Slovensku vychádza už 60 rokov

17. 09. 2015

Univerzita Komenského v Bratislave_logoTlačová správa, Bratislava 17. septembra 2015: Najstarší univerzitný časopis na Slovensku Naša univerzita, ktorého vydavateľom je Univerzita Komenského v Bratislave (UK), vychádza už šesť desaťročí. Je najdlhšie a nepretržite vychádzajúcim univerzitným časopisom na Slovensku. Časopis Univerzity Komenského prvýkrát vyšiel dňa 23. septembra 1955. Počas svojej histórie zažil rôzne politické a spoločenské pomery, ktoré sa odrážali na obsahu, čím bol vždy obrazom svojej doby. Za 60 rokov vyšlo 625 vydaní Našej univerzity vrátane mimoriadnych čísel.

Naša univerzita je v súčasnej dobe mesačník, ktorý vychádza 10-krát do roka s výnimkou júla a augusta. Venuje sa predovšetkým dianiu na Univerzite Komenského, informuje o univerzitných podujatiach, predstavuje osobnosti, významných pedagógov a vedcov pôsobiacich na univerzite, študentov a úspešných absolventov UK. Časopis zverejňuje úspechy členov akademickej obce, ich postrehy a názory. Venuje sa tiež témam z oblasti školstva a prostredníctvom svojich odborníkov komentuje i svetové udalosti.

Vo svojich začiatkoch mala Naša univerzita ráz študentského časopisu. Začiatkom šesťdesiatych rokov sa časopis venuje viac spravodajstvu z univerzity a z iných vysokých škôl a súčasne propaguje prácu ako jednu z hlavných životných hodnôt, a to najmä manuálnu. V roku 1964 sa časopis opäť vracia ku svojim koreňom. Venuje sa len problematike univerzity, mapuje vedu a výskum, informuje o zahraničných univerzitách. Od roku 1967 sa transformuje na úradný vestník, ktorý vydáva najmä materiály zo zasadnutí vedenia UK, Vedeckej rady UK, fakúlt, katedier či ústavov. O desaťročie neskôr prináša Naša univerzita aj krátke správy o menej oficiálnych udalostiach. Po novembri 1989 sa spravodaj UK odpútal od politiky. Zanikli politické rubriky a svojím obsahom sa znova začal podobať na časopis pre študentov a zamestnancov školy.

„Časopis Naša univerzita má okrem informačnej hodnoty nesporne i hodnotu historickú,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Ako ďalej dodáva: „Naša univerzita bola tiež jedným z prvých médií, kde začínali publikovať špičkoví žurnalisti ako František Višváder, Boris Droppa, Rudolf Olšinský, Juraj Vereš či Martin Hric.“ Tvorivý priestor tu našli ešte ako študenti žurnalistiky na UK.

Podľa formálneho číslovania dnes síce vychádza už 62. ročník časopisu, ale tento posun spôsobil omyl redakcie na prelome rokov 1965 a 1966, keď v januári začali vydávať nový ročník. Štandardne sa ročníky univerzitných časopisov číslujú od septembra do júna.

 

Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 592 44 355
Mobil: +421 910 901 205
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk

www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
masmediálna komunikácia, vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač