Veda v CENTRE: Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti?

11. 09. 2015

Veda v CENTRE 24-09-2015

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.,

Katedra histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vo štvrtok 24. 9. 2015 o 17.00 hod. bude vo vedeckej kaviarni prednášať o Ľudovítovi Štúrovi známy historik prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., z Katedry histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odborne sa zaoberá dejinami 19. storočia, najmä formovaním moderného slovenského národa, utváraním jeho politiky, ideológie a symbolov. Štúra predstaví ako jednu z najvšestrannejších verejne činných osobností v strednej Európe vo svojej dobe a zároveň ako najvýraznejšiu osobnosť slovenského národného života v polovici 19. storočia.

Práve v tomto roku, v októbri,  uplynie presne 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra. Učíme sa o ňom už od základnej školy, poznáme ho ako učiteľa, novinára, historika, spisovateľa, jazykovedca a kodifikátora spisovnej slovenčiny či poslanca Uhorského snemu. Poznáme ho však aj ako odvážneho, bezúhonného, húževnatého a neúplatného muža.

V septembrovej Vede v CENTRE Vám predstavíme Ľudovíta Štúra ako národovca, ktorý výraznou mierou prispel k modernizácii Slovenska. Mal najväčší podiel na vymedzení emancipácie slovenského národa pred rokom 1848. Pre naplnenie svojej vízie zvolil dovtedy v slovenskom národnom hnutí nevyskúšané metódy činností a inovačné formy komunikácie. Jeho rôznorodé aktivity si predstavíme z niekoľkých uhlov pohľadu. Pokúsime sa zodpovedať na otázku, prečo sa Štúr stal emblematickou osobnosťou moderných slovenských dejín a čo je na Štúrovi popri jazyku „živé“ aj dnes, čo by sme si mali uvedomiť pri uvažovaní o chode vlastných dejín.

Pozývame vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Kontakt pre médiá – CVTI SR:

Mgr. Monika Vozárová; 02/69253 161; monika.vozarova@cvtisr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor propagácie vedy a techniky:

PhDr. Zuzana Hajdu, 02/69253 134, zuzana.hajdu@cvtisr.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, vysoké školy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač